Algemene voorwaarden voor Booking Calendar Tool
 1. 1. BASISINFORMATIE OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat geregistreerd is in Zwitserland onder nummer CH-290.4.017.693-2 met hoofdkantoor te Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Zwitserland (waarnaar wordt verwezen als “Groupon Travel”, “ons”, “wij/we” of “onze”). Btw-nummer is CHE-182.898.064 MWST

1.2. Groupon Travel en Leveranciers: Wij treden op als agent voor de Leverancier. De Leverancier (of de manager van de Leverancier) is wettelijk verantwoordelijk voor het verstrekken van uw Accommodatie. Als wij als agent optreden, zijn wij nooit wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in uw Accommodatie.

1.3. Wat zijn deze Algemene voorwaarden? Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig  want ze van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten, de Booking Calendar Tool, alle Reserveringen en alle Accommodaties (of anderszins). Deze algemene voorwaarden zijn een wettelijk document dat de overeenkomst (“Overeenkomst”) vormt tussen u (waarnaar wij in dit document verwijzen as “u” of “uw”) en Groupon Travel. Leveranciers hebben hun eigen toepasselijke algemene voorwaarden. Deze Overeenkomst is onderworpen aan alle relevante algemene voorwaarden van de Leverancier en u stemt ermee in deze algemene voorwaarden na te leven bij het maken van een Reservering. In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van een Leverancier, hebben de algemene voorwaarden van de Leverancier voorrang op deze Overeenkomst.

1.4. Deze Overeenkomst: U dient deze Overeenkomst te accepteren en daarvoor een contract met ons aangaan betreffende de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst voordat u onze Booking Calendar Tool gebruikt.

1.5.     Uw wettelijke rechten: Niets in deze Overeenkomst is van invloed op uw niet-uitsluitbare wettelijke rechten als consument.

1.6. Herzieningen van deze Overeenkomst: DezeAlgemene Voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op 27 augustus 2013. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen (deze wijziging zal online gepubliceerd worden). Alle wijzigingen in deze Overeenkomst die aangebracht worden nadat u uw bevestigingse-mail voor de reservering van de Accommodatie hebt ontvangen, zal voor de betreffende reservering niet op u van toepassing zijn.

1.7. Definities: In deze Overeenkomst worden verschillende gedefinieerde termen gebruikt. U kunt deze termen herkennen doordat ze met een hoofdletter beginnen. Gedefinieerde termen worden in deze Overeenkomst en in Artikel 13 van deze Overeenkomst gedefinieerd.

 

 1. 2. UW VERPLICHTINGEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST

2.1.     Minimum leeftijd: Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder kunnen een Reservering  maken of een Aankoop doen.

2.2. Nauwkeurige informatie en openbaarmaking: U begrijpt en stemt ermee in dat Groupon Travel en alle Leveranciers zich het recht voorbehouden uw Accommodatie op elk moment te annuleren omdat u hebt nagelaten alle relevante informatie over uzelf of andere personen waarvoor u de Accommodatie reserveert, te verstrekken. U garandeert dat:

2.2.1. alle informatie die u aan ons verstrekt die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst waar, volledig en nauwkeurig is;

2.2.2. u ons onmiddellijk zult informeren over alle wijzigingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die u aan ons verstrekt;

2.2.3. u erkent en ermee instemt dat het uw verantwoordelijkheid is feiten over uzelf en andere personen waarvoor u de Accommodatie reserveert, bekent te maken die van invloed kunnen zijn op uw (of hun) mogelijkheid om te reizen, zoals een misdrijf en eerdere uitzettingen van de bestemming(en) waar u naartoe reist;

2.2.4. indien u of een persoon waarvoor u een Accommodatie reserveert naar een jurisdictie wil reizen (inclusief de VS) waarvoor een verklaring van het strafblad nodig is en u of een persoon waarvoor u de Accommodatie reserveert een strafblad heeft, inclusief verkeersovertredingen, dan moet u dergelijke feiten op het moment van Reservering vermelden; en

2.2.5. u zich bewust bent van alle regels betreffende toegang tot een gebied waar u naartoe reist, inclusief paspoortbeperkingen en –vereisten (zoals blanco paginas in het paspoort, geldigheid van het paspoort): u geen strafblad hebt dat u ervan weerhoudt te mogen reizen naar het desbetreffende gebied of land; en u aan alle benodigde visa, vaccins en administratieve of sanitaire vereisten voldoet. Groupon Travel is niet aansprakelijk indien de toegang tot het gebied of land van uw Accommodatie u wordt ontzegd doordat u niet voldoet aan het bovenstaande. Indien u de toegang wordt ontzegt, heeft u geen recht op terugbetaling een bedrag.

2.3. Reserveringen voor anderen: Indien u Reserveert voor andere personen dan uzelf, verklaart u dat u bevoegd bent tot dergelijke Reserveringen namens dergelijke personen en dat alle personen in de Reservering (en hun persoonlijke vertegenwoordigers) ermee hebben ingestemd om gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.

2.4. Gedrag: U gedraagt zich op een manier die geen verstoring of hinder veroorzaakt of gevaar oplevert voor andere personen en/of schade toebrengt aan eigendom tijdens uw gebruik van de Accommodatie. Indien u (of een persoon waarvoor u de Accommodatie reserveert) op enig moment tussen uw vertrek en uw terugkomst wordt gearresteerd of een verbod tot reizen krijgt opgelegd, naar goeddunken van de Leverancier, of indien u uit uw Accommodatie wordt gezet naar goeddunken van de Leverancier, zullen wij namens de Leverancier geen terugbetaling uitvoeren van dat deel van de kosten van uw Accommodatie waarvan u geen gebruik hebt kunnen maken vanwege uw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor u de Accommodatie hebt gereserveerd). U stemt ermee in ons te vergoeden voor verliezen, aansprakelijkheden of kosten die wij hebben gemaakt ten gevolge van claims of rechtsprocedures die worden ingediend of gedreigd worden tegen ons als gevolg van of in verband met uw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor u de Accommodatie hebt gereserveerd) onder deze Overeenkomst.

2.5. Fraude: Indien wij of een Leverancier geïnformeerd worden over vermoedelijke of feitelijke fraude of onwettige activiteit in verband met enige betaling die is uitgevoerd in verband met een Accommodatie, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw Accommodatie met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding aan u te annuleren. Een dergelijke annulering vindt plaats zonder afbreuk te doen aan enige rechten die wij tegen u kunnen doen gelden.

 

 1. 3. UW CONTRACT VOOR REISPRODUCTEN

3.1. De Leverancier is wettelijk verantwoordelijk voor de levering van uw Accommodatie (hoewel wij verantwoordelijk blijven voor hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen). Indien van toepassing zullen wij u informeren over de algemene voorwaarden van de Leverancier die relevant zijn voor uw Accommodatie. U stemt ermee in en begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is de instructies en algemene voorwaarden van de Leveranciers na te leven.

3.2. Accommodatie: Indien u een Accommodatie reserveert bij ons, wordt het wettelijke contract voor de levering van de Accommodatie dat daaruit voortvloeit afgesloten tussen u en de Leverancier.

 

 1. 4. RESERVEREN VAN REISPRODUCTEN

4.1. Reservering: Afhankelijk van beschikbaarheid kunt u als volgt reserveren:

4.1.1. online via de website van Groupon International GmbH of via een andere website waarop wij de Accommodaties beschikbaar stellen.

4.2. Reserveren: Om online te reserveren moet u de Accommodatie kiezen die u wilt kopen via de Booking Calendar Tool, kies dan uw kamertype en reisdata, klik op “Book” (Reserveren), voer uw betalingsinformatie, e-mailadres en andere gegevens in en klik op “Complete Order” (Bestelling afronden). Na succesvolle afronding van deze stappen, hebt u gereserveerd en ontvangt u een e-mail met informatie over uw Reservering. De bevestigingse-mail van de reservering bevat alle relevante informatie over uw Accommodatie.

4.3. Controleren van uw reserveringsinformatie: Het is belangrijk dat u de gegevens in de bevestigingse-mail van de reservering controleert als u deze ontvangt. In het geval er verschil is tussen uw Reservering en de bevestigingse-mail van de reservering of als u de bevestigingse-mail niet ontvangen hebt, moet u onmiddellijk contact opnemen met ons op 020-4350369 of via http://gr.pn/contact

 

 1. 5. PRIJZEN

5.1. Aan wie betaalt u: Al uw betalingen voor een Accommodatie worden door ons ontvangen. Als wij besluiten uw Reservering te accepteren en uw betaling is goedgekeurd, sturen wij u een reserveringsbevestiging per e-mail die tevens geldt als onze acceptatie van uw Reservering.

5.2. Eindprijs: Wij behouden ons het recht voor de prijzen van Accommodaties te wijzigen vóór Reservering conform de algemene voorwaarden van de Leverancier. U wordt vóór Reservering geïnformeerd over de meest recente prijzen van een Accommodatie. De prijs kan verschillen van de prijs die oorspronkelijk werd weergegeven.

5.3. Prijsfouten: In sommige gevallen kunnen fouten optreden. Dit kan ook het geval zijn in de prijzen bij Reservering. Indien wij een fout hebben gemaakt (een menselijke, technische of andere fout), behouden wij ons het recht voor u de keuze te bieden om opnieuw te reserveren tegen de correcte prijs of om volledige terugbetaling van het betaalde bedrag te ontvangen.

5.4. Boekingskosten: Alle bevestigde Reserveringen kunnen onderworpen zijn aan kosten van creditcards of American Express indien u deze als betalingsmethode gebruikt.

5.5. Belastingen: In sommige landen kunnen belastingen, heffingen, bijdragen, rechten, kosten, aanslagen of andere kosten (gezamenlijk “belastingen”) worden geheven door de plaatselijke autoriteiten. Toepasselijke belastingen voor uw Reservering zijn vermeld in de deal voorwaarden of in de algemene voorwaarden van de Leverancier. Wij wijzen u erop dat uitsluitend u aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor het betalen van al deze belastingen.

5.6. Extras: Wij wijzen u erop dat er tijdens en gedurende uw gebruik van de Accommodatie overige extras tegen betaling beschikbaar kunnen zijn voor u. Deze Overige extras omvatten maaltijden in het hotel, internet in hotel, enz. (“Overige extras”). Voor zover u geen Overige extras hebt gekocht via de Booking Calendar Tool als onderdeel van uw Accommodatie, zijn Overige extras uw financiële aansprakelijkheid ten opzichte van de Leverancier en Groupon Travel is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verstrekking, uitvoering, het genot of anderszins van de Overige extras.

5.7.     Herziening van de prijs van de Accommodatie na reservering: Op grond van Artikel 6 en Artikel 5.3 zal Groupon Travel de prijs van uw Accommodatie niet wijzigen.

5.8.     Terugbetaling: In het geval u een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van ons ontvangt, betalen wij u terug via de oorspronkelijke betaallingsmethode.

 

 1. 6. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

6.1. Indien u uw Accommodatie  wijzigt

6.1.1. Het kan zijn dat Groupon Travel niet in staat is de naam van de personen voor uw Reservering te wijzigen. Eventuele instemming met een naamswijziging gebeurt naar ons eigen goeddunken. Indien wij een naam niet wijzigen voor uw Accommodatie, kan het zijn dat u moet annuleren en opnieuw een Accommodatie moet reserveren afhankelijk van de beschikbaarheid (en dat u de aan annulering verbonden kosten verschuldigd bent). Indien u vragen hebt over het wijzigen van een naam kunt u contact met ons opnemen op 020-4350369 of via onze Klantenservicepagina.

6.1.2. Elke wijziging van andere gegevens dan een naam kan misschien niet worden uitgevoerd. U kunt echter uw Accommodatie altijd annuleren en opnieuw reserveren, afhankelijk van de beschikbaarheid (wij wijzen u echter op de opmerkingen hierover in Artikel 6.2 hieronder).

6.1.3.  Niets in dit Artikel 6.1 is een beperking van uw wettelijke rechten.

6.2. Indien u uw Accommodatie annuleert

6.2.1.  Wij wijzen u erop dat elke Accommodatie kosteloos geannuleerd kan worden tot de annuleringsdatum (indien er een annuleringsdatum is). De annuleringsdatum is te vinden onder de algemene beperkingen van de Accommodatie. De annuleringsdatum staat ook in de bevestigingse-mail van uw reservering vermeld. Na deze annuleringsdatum wordt uw Accommodatie niet terugbetaald en kan niet meer geannuleerd worden. Indien u annulering wilt bespreken, kunt u contact met ons opnemen op 020-4350369 of via onze Klantenservicepagina.

6.3. Indien wij of de Leverancier uw Accommodatie wijzigen

Het kan voorkomen dat een Leverancier een wijziging aan moet brengen in uw Accommodatie. Wij of de Leverancier zullen u over dergelijke wijzigingen zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is informeren en u informatie verschaffen over uw nieuwe Accommodatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen aangezien wij niet de Leverancier zijn.

6.4. Indien wij of een Leverancier uw Accommodatie annuleren: Groupon Travel behoudt zich het recht voor uw Accommodatie om ongeacht welke reden en zonder vergoeding te annuleren indien de annulering een gevolg is van Overmacht of nalatigheid van uw kant in de volledige betaling van de kosten van uw Accommodatie.

 

 1. 7. ZORGNORMEN

7.1. Groupon Travel garandeert dat:

7.1.1. zij redelijke vakkennis en zorgvuldigheid zal betrachten bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst;

7.1.2. zij bevoegd is tot het beschikbaar stellen van de Diensten die worden aangeboden op bevoegde websites; en

7.1.3. zij niet zal handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid.
 

 1. 8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

8.1. Aansprakelijkheidsbeperking: Dit Artikel 8 heeft voorrang op alle andere Artikelen van deze Overeenkomst en zet de volledige aansprakelijkheid van Groupon Travel uiteen met betrekking tot:

8.1.1. de uitvoering, niet-uitvoering, uitgestelde uitvoering of vertraging van uitvoering van deze Overeenkomst of de Diensten of enige levering van een Accommodatie (of een deel daarvan); of

8.1.2. anderszins met betrekking tot deze Overeenkomst of het afsluiten de uitvoering van deze Overeenkomst.

8.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor een Accommodatie van Leveranciers als we als agent optreden: In het geval wij optreden als agent voor Leveranciers is het onze verantwoordelijkheid de Leveranciers te kiezen die over redelijke vakkennis beschikken en zorg betrachten. Voor zover (i) wij met redelijke vakkennis en zorg gehandeld hebben bij de selectie van de Leverancier(s) en (ii) wettelijk toegestaan, sluiten wij alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid uit voor het verstrekken van uw Accommodatie of enig handelen of nalaten ven de Leverancier. Dit is op grond van het feit dat het wettelijke contract en de wettelijke verantwoordelijkheid voor de levering van uw Accommodatie plaatsvindt tussen u en de Leverancier (en niet Groupon Travel).

8.3. Waar wij niet aansprakelijk voor zijn: Wij zijn niet aansprakelijk indien het nalaten van de uitvoering van deze Overeenkomst:

8.3.1. te wijten is aan u;

8.3.2. te wijten is aan de Leverancier;

8.3.3. te wijten is aan het nalaten van een derde die geen relatie heeft met het verstrekken van de Accommodatie en indien dit nalaten een gevolg is van Overmacht; of

8.3.4. te wijten is aan Overmacht waardoor wij deze Overeenkomst niet kunnen uitvoeren.

8.4. Beperking van aansprakelijkheid betreffende de Accommodatie: Wij wijzen onze aansprakelijkheid af en beperken deze betreffende Accommodaties die wettelijk kunnen worden uitgesloten en zijn niet aansprakelijk voor:

8.4.1. inkomstenderving;

8.4.2. verlies van feitelijke of verwachte winst;

8.4.3. contractverlies;

8.4.4. verlies van geldgebruik;

8.4.5. verlies van verwachte besparingen;

8.4.6. zakelijk verlies;

8.4.7. gemiste kansen;

8.4.8. verlies van goodwill;

8.4.9. verlies van reputatie;

8.4.10. verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; en

8.4.11. indirecte of gevolgschade.

De term “gevolgschade” betekent “gevolgschade ongeacht of de schade te voorzien, bekend, of anderszins” is/was.

8.5. Totaallimiet: In geval wij aansprakelijk worden bevonden, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot een maximum van drie keer de kosten van uw Accommodatie.

8.6. Internationale conventies: De aansprakelijkheid van Groupon Travel wordt eveneens beperkt volgens en/of op dezelfde manier als door relevante internationale conventies, bijvoorbeeld het Verdrag van Parijs betreffende accommodatievoorziening, dat de hoogte van de vergoeding beperkt die u kunt claimen voor overlijden, letsel en schade.

8.6.1. Deze Overeenkomst omvat uitdrukkelijk alle voordelen van beperkingen van vergoeding zoals hierboven vermeld of opgenomen in andere toepasselijke conventies.

 

 1. 9. Klachten

9.1. Klachten: Indien u een probleem hebt met uw Accommodatie, moet u dit onmiddellijk melden bij de Leverancier van uw Accommodatie (bijvoorbeeld de verantwoordelijke van het resort, hotelmanager, enz.). Indien uw klacht plaatselijk niet kan worden opgelost, moet u contact met ons opnemen en het probleem bekendmaken via 020-4350369. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om snelle hulp te bieden die redelijkerwijs mogelijk is gezien de omstandigheden en die binnen onze mogelijkheden vallen. Als u niet kunt bellen, neem dan contract met ons op via onze Klantenservicepagina en vermeld het nummer en het tijdstip waarop wij u telefonisch kunnen bereiken in een poging om u hulp te bieden.

9.1.1. Indien uw klacht niet wordt opgelost nadat u de Leverancier hebt geïnformeerd en ons hebt gebeld (op het bovenstaande nummer), moet u binnen een redelijke termijn na thuiskomst een schriftelijke klacht indienen op het volgende adres: travelsupport@groupon.nl   onder vermelding van uw reserveringsnummer en alle andere relevante informatie die wij redelijkerwijs kunnen vragen met betrekking tot uw Accommodatie en om u te identificeren. Dit is het speciale adres dat wij gebruiken om alle klachten betreffende reizen af te handelen.
 

 1. 10. GEGEVENSBESCHERMING

10.1. Privacypraktijken: Bij het reserveren of kopen van een Accommodatie via Groupon Travel stemt u ermee in dat wij informatie over u verzamelen, verwerken en gebruiken zoals beschreven in ons Privacybeleid. Onze Services Diensten worden beschikbaar gesteld via Groupon International GmbH, en zijn onderworpen aan hun Beleidslijnen inzake Privacy en Cookies dat te vinden is op
De Gebruiksvoorwaarden van Groupon International GmbH, De Verkoopvoorwaarden van Groupon Travel, Het Privacybeleid van Groupon International GmbH’l. Privacy,  het Privacybeleid van verkoper, Groupon Travelen het  Cookies-beleid.              

 

 1. 11. NUTTIGE INFORMATIE

11.1. Paspoortvereisten: Voor alle Accommodaties is een geldig paspoort vereist (geldig tot minstens zes (6) maanden na het einde van uw vakantie). Uw specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U moet dit voor vertrek bevestigen bij de relevante ambassades en/of consulaten.  Wij wijzen alle aansprakelijkheid af indien u niet kunt reizen omdat u niet voldoet aan de paspoort-, visum- en immigratievereisten of indien u niet beschikt over de relevante vaccincertificaten. Inwoners van de Europese Unie kunnen voor reizen binnen de Europese Unie volstaan met een geldig identiteitsbewijs.

11.2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid: Afhankelijk van uw Accommodatie kunnen verplichte gezondheidsservices van toepassing zijn op uw reis. Wij raden u aan minstens acht (8) weken voor vertrek een gezondheidszorgprofessional te raadplegen (uw huisarts, een verpleegkundige, een apotheker of centrum voor gezondheid en reizen).

11.3. Reisverzekering: Het is belangrijk en sterk aan te raden om een reisverzekering af te sluiten die de volledige duur (en alle aspecten van) uw Accommodatie dekt. Dit om er zeker van te zijn dat u financieel beschermd bent in geval u uw vakantie in bepaalde gevallen moet annuleren.  De dekking die u nodig hebt, hangt van uw specifieke Accommodatie af.

 

 1. 12. WETTELIJKE INFORMATIE

12.1. Interpretatie: In deze Overeenkomst:

12.1.1. omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid;

12.1.2. zijn titels van artikelen (zoals “12. WETTELIJKE INFORMATIE” aan het begin van dit Artikel) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst;

12.1.3. zijn titels van artikelen (zoals “Interpretatie:” aan het begin van Artikel 12.1) bedoeld als hulp bij de interpretatie van de artikelen waarin zij voorkomen; en

12.1.4. hebben verwijzingen naar “omvat/omvatten” en “inclusief” de respectievelijke betekenis “omvat/omvatten zonder beperkingen” en “inclusief en zonder beperkingen”.

12.2. Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten u te dwingen tot uitvoering van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst of indien wij onze rechten tegen u niet uitoefenen, of indien wij dit vertraagd doen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten tegen u en dat u niet hoeft te voldoen aan dergelijke verplichtingen. Indien wij geen maatregelen treffen naar aanleiding van nalatigheid van uw kant, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk aangeven en dit houdt niet in dat latere nalatigheden automatisch gevrijwaard zullen zijn.

12.3. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst worden kennisgevingen aan beide partijen schriftelijk gegeven en worden persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin u een kennisgeving stuurt aan Groupon Travel betreffende een gerechtelijke procedure of voor het indienen van een klacht volgens Artikel 9.1.1) of per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat u hebt verstrekt bij uw Reservering of naar het hoofdkantoor van Groupon Travel.

12.4. Overleving: De bepalingen van Artikelen 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 en 13 van deze Overeenkomst, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

12.5. Deelbaarheid: Als enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om een andere reden niet-uitvoerbaar is, dan zal die bepaling als afgesplitst worden beschouwd en zal de onuitvoerbaarheid daarvan geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

12.6. Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen u en Groupon Travel en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden of kosten of contracten of andere akkoorden aan te gaan in naam van of namens de andere partij.

12.7. Geen andere voorwaarden: Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst worden hiermee garanties, voorwaarden en andere bepalingen, hetzij uitdrukkelijke hetzij impliciet, op grond van reglementen, algemene wetgeving of anderszins, uitgesloten voor zover dit maximaal wettelijk is toegestaan.

12.8. Overdracht: Een overdracht is het overdragen van uw rechten onder deze Overeenkomst (bijvoorbeeld een recht om vergoeding te ontvangen indien u hier recht op hebt). U mag uw rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet overdragen, overbrengen, verpanden, belasten, in onder aanneming overdragen, onder voogdij plaatsen of verhandelen. Wij hebben het recht alle of een deel van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst over te dragen of anderszins toe te wijzen aan enige persoon, entiteit of bedrijf en u stemt er hierbij mee in om mee te werken aan overdracht van deze Overeenkomst en/of rechten en/of verplichtingen door Ons.

12.9. Volledige Overeenkomst: Deze Overeenkomst (en de gebruiksvoorwaarden van Groupon International GmbH, het Privacybeleid van Groupon International GmbH, het Privacybeleid van Groupon Travel en het Beleid inzake Cookies van Groupon International GmbH) bevatten alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen betreffende het onderwerp en vervangen en hebben voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en akkoorden tussen de partijen. Er worden geen verklaringen, aannames of beloftes gedaan of geïmpliceerd voor hetgeen mondeling of schriftelijk is verklaard in onderhandelingen tussen partijen vóór deze Overeenkomst, behalve indien uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst.

12.10.                   Toepasselijk recht en jurisdictie: Deze Overeenkomst (en alle niet-contractuele rechten of verplichtingen voortkomend uit en in verband hiermee) wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens nationale wetgeving van Zwitserland (zonder evenwel rekening te houden met een rechtskeuze of -conflict (van Zwitserland of enige andere jurisdictie) die kan leiden tot toepassing van wetgeving van een ander rechtsgebied). De rechtbanken in Zwitserland zijn exclusief bevoegd in rechtszaken die voortvloeien uit deze Overeenkomst; echter met dien verstande dat wij u schriftelijk in kennis zullen stellen van ons voornemen tot het voorleggen van het geschil aan de Zwitserse rechtbanken en dat u de gelegenheid hebt te kiezen voor een schikking van het geschil door een rechtbank die bevoegd is te oordelen over het geschil op grond van het Nederlandse recht. Deze keuze moet u binnen één maand vanaf onze schriftelijke kennisgeving maken.

 

 1. 13. DEFINITIES

13.1. Accommodatie betekent accommodatie voor personen in een gebouw, inclusief hotels, appartementen, timeshares, villas en huizen.

13.2. Overeenkomst betekent bepalingen van deze Overeenkomst (en omvat alle andere overeenkomsten of algemene voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen).

13.3. Reservering betekent het doen van een aankoopvoorstel voor een Accommodatie (deze definitie omvat “Reserveren” en “Gereserveerd”).

13.4. Booking Calendar Tool betekent de applicatie waarmee consumenten hun kamertype en reisdata kunnen kiezen. De Booking Calendar Tool geeft ook prijsinformatie voor de Accommodaties.

13.5. Wijziging betekent een wijziging in uw Accommodatie voor uw geplande vertrek, inclusief een verandering in: het resort waar u verblijft, uw accommodatie in een accommodatie van een andere categorie en de bijbehorende prijswijziging enz.

13.6. Overmacht betekent een voorval buiten de redelijke controle van Groupon Travel of een Leverancier, dat niet voorkomen had kunnen worden, zelfs indien alle zorgvuldigheidsmaatregelen getroffen zijn, inclusief en zonder beperkingen, een natuurramp , oorlog, oproer, invasie, handelen van buitenlandse vijanden, vijandigheden, burgeroorlog, opstand, revolutie, brand, ontploffing, falen van openbare voorzieningen of burgeronrust, bliksem, overstroming, orkanen, aardbevingen, stormen, tornados, terroristische of sabotagehandelingen, beperkende overheidswet- en regelgeving, stakingen, lock-outs, industriële onenigheid of andere arbeidsconflicten van ongeacht welke aard, burgerlijke onrust, ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit van een nucleaire brandstof of radioactiviteit, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een nucleair geheel of nucleaire component, epidemie en andere natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

13.7. Groupon International GmbH Website betekent elke website die wordt aangeboden of beheerd door Groupon International GmbH of een andere bevoegde entiteit van Groupon via welke Groupon Travel Diensten beschikbaar worden gesteld, en die van tijd tot tijd kunnen veranderen.

13.8. Aankoop betekent dat Groupon Travel een Reservering heeft geaccepteerd en de aankoop heeft verwerkt van een Accommodatie door een consument bij een Leverancier. Deze definitie omvat “Gekocht”.

13.9. Diensten betekent de diensten die verstrekt worden door Groupon Travel aan consumenten op grond van deze Overeenkomst, inclusief en zonder beperkingen het optreden als agent namens Leveranciers ten behoeve van het ter beschikking stellen van Accommodaties voor Reservering, het verwerken van de verkoop van dergelijke Accommodaties en het uitvoeren van klantenservices. Deze definitie omvat “Services”.

13.10. Leverancier betekent een leverancier van de Accommodaties die worden aangeboden voor reservering en verkoop via Groupon Travel’s Diensten. De Leverancier is de enige partij die het financiële risico draagt voor het verstrekken van de Accommodatie aan u.

Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming, Groupon International GmbH, die zal opereren onder eigen juridische voorwaarden. Dit betekent datde site www.groupon.nl per 28 december 2012 wordt onderhouden door Groupon International GmbH, onder de voorwaarden van Groupon International GmbH. 

Verkoopvoorwaarden Travel vouchers Groupon International Travel GmbH
Hieronder vind je de Voorwaarden waaronder wij Travel vouchers verkopen.

1. ACHTERGRONDINFORMATIE BIJ DEZE VERKOOPVOORWAARDEN

1.1 Met wie en met welk document heb je te maken:  Je leest een juridisch document dat  de overeenkomst vormt tussen jou als Klant (hierna te noemen: "jij", "je", “jou”, “jouw” of de "Klant") en ons. Bij ieder aankoop ga je gaat akkoord met de onderstaande Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen de “Overeenkomst”. Wij zijn Groupon International Travel GmbH. Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat geregistreerd is in Zwitserland onder nummer CH-290.4.017.693-2 (Btw-nummer is CHE-182.898.064 MWST) met hoofdkantoor te Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, Zwitserland. Wij verwijzen in deze Overeenkomst naar onszelf als "Groupon", "wij", “we””, "ons" of "onze". Met de “Groupon Groep” bedoelen wij ons zelf en onze gelieerde ondernemingen, waaronder begrepen Groupon International GmbH.

1.2. Wat doen wij: Wij verkopen Travel vouchers aan jou (zie artikel 2 voor meer informatie) via de Site www.groupon.nl.

1.3 Voor wie: Onze Travel vouchers zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik (je mag een Travel voucher wel aan iemand anders cadeau geven voor privégebruik).  De Travel vouchers mogen nimmer voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.

1.4 Minimum Leeftijd: om onze Diensten te kunnen gebruiken en / of een aankoop te kunnen doen moet je 18 jaar of ouder zijn.

1.5 Definities: Wij hanteren in deze Overeenkomst verschillende vaste begrippen. Je kunt aan de beginhoofdletter zien of je te maken hebt met een begrip met een bepaalde vaste betekenis. Je vindt een uitleg van deze begrippen in deze Overeenkomst of in Artikel 9 onderaan deze Algemene Voorwaarden.

 

2.  EEN TRAVEL VOUCHER KOPEN

 

2.1 De Aankoopprocedure: Groupon verkoopt Travel vouchers die ingewisseld kunnen worden voor Diensten van een Bedrijf.

2.2 De Aankoopprocedure voor Diensten: Wanneer je de stappen voor aankoop van een Travel voucher doorloopt, je akkoord bent gegaan met deze verkoopvoorwaarden, wij jouw betaling hebben ontvangen en wij de transactie per e-mail aan je hebben bevestigd (wat onze aanvaarding van de transactie is) wordt de transactie voor je Aankoop van de Travel voucher pas afgerond. Het contract inzake de Aankoop van je Travel voucher komt aldus pas tot stand op het moment dat wij je Aankoop per email aan je hebben bevestigd. Tot het moment waarop de transactie voor je Aankoop van de Travel voucher is afgerond, behouden wij ons het recht voor om een beoogde transactie zonder opgaaf van reden te weigeren of een beoogde aankoop niet te accepteren.

2.3 Inwisselen: Nadat je een Aankoop hebt verricht, kun je de Travel voucher inwisselen voor een Dienst bij het Bedrijf die je de aanbieding heeft aangeboden. Op de Travel voucher staat bij welk Bedrijf en voor welke Diensten van dat Bedrijf je de Travel voucher kunt inwisselen. Wanneer de Travel voucher niet conform het bepaalde in deze Overeenkomst wordt ingewisseld, kan dat - ter beoordeling van ons (of het Bedrijf) - de ongeldigheid van de Travel voucher tot gevolg hebben.

2.4 Toepasselijkheid van deze Overeenkomst: Deze Overeenkomst is op elke Aankoop van vouchers voor Travel deals van toepassing.

2.5
 VERANTWOORDELIJKHEID

2.5.1 Groupon is de verkoper van de Travel voucher en sluit met jou een contract voor de Aankoop van die Travel voucher. Groupon is verantwoordelijk- en zorgt voor een adequate klantenservice om je te ondersteunen bij het inwisselen van de Travel voucher mocht je daar problemen bij hebben, aangenomen dat je artikel 2.6.3 doorlopen hebt.

2.5.2 Het Bedrijf is de verkoper van de Diensten en sluit met jou een contract voor de aankoop van die Diensten. Het Bedrijf is daarom verantwoordelijk voor de  levering van die Diensten.

2.5.3 Heb je een probleem, neem dan eerst contact op met het Bedrijf, probeer het probleem samen op te lossen en zorg ervoor dat je dat binnen de daarvoor geldende voorwaarden (waaronder termijn(en) en vorm(en)) doet). Als dat niet lukt, neem dan contact op met Groupon. Groupon zet desgewenst graag haar relatie met het Bedrijf in om het probleem op te lossen, ook in die gevallen waarin zij niet verantwoordelijk is. Jij blijft echter verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden die gelden tussen jou en het Bedrijf. Lukt Groupon het ook niet het probleem samen op te lossen, dan ligt het eraan of het probleem betrekking heeft op het inwisselen van de Travel voucher of op de Dienstzelf. Ligt het aan het inwisselen van de Travel voucher, dan zal Groupon je verder proberen te helpen volgens de voorwaarden in artikel 3. Ligt het aan de Dienst, dan kan Groupon je helaas niet verder helpen, tenzij het bedrijf niet meer bestaat.

2.6 Beperkingen:

2.6.1 Het is verboden om de Travel voucher te verveelvoudigen, te (weder)verkopen of te verhandelen. Wanneer hiertoe een poging wordt gedaan, kan dat - ter onze beoordeling- leiden tot de ongeldigheid van de Travel voucher.

2.6.2 De Travel voucher moet in zijn geheel en mag dus niet in delen worden ingewisseld. Indien de Travel voucher echter voor meerdere sessies geldig is dan geldt dat de Travel voucher in zijn geheel direct bij het eerste uitvoeringsmoment ter verzilvering bij het Bedrijf moet worden ingeleverd.

2.6.3 Hoewel dit eigenlijk nooit zou moeten voorkomen, geldt dat wanneer de Travel voucher om welke reden dan ook voor minder dan de totale nominale waarde wordt ingewisseld, er geen recht bestaat op een tegoed, geldbedrag of nieuwe Travel voucher voor het verschil tussen die nominale waarde en het bedrag waarvoor is ingewisseld.

2.7 Combinatie: Het Bedrijf mag zelf bepalen of de Travel voucher gebruikt kan worden in combinatie met een andere aanbieding of tegoedbon of met cadeaubonnen van derden.

2.8 Verlies/diefstal van de Travel voucher: Het Bedrijf en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van de Travel voucher of van het referentienummer daarvan.

2.9 Vervaldatum: De Travel voucher verloopt op de datum die op die Travel voucher staat vermeld.

3. ANNULERING, RESTITUTIE OF PROBLEMEN

De mogelijkheden in dit artikel laten onverlet dat als je je Travel voucher niet hebt kunnen inwisselen omdat Groupon tekort schoot in de op haar rustende verplichtingen, je gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de wet en deze Overeenkomst je bieden, binnen de in dit artikel gestelde grenzen.

3.1
Problemen, Travel voucher niet nog gebruikt en nog niet verlopen: Neem wanneer je problemen hebt met het inwisselen van je Travel voucher contact met ons op. Terugbetalingsverzoeken voor ongebruikte Travel vouchers die nog niet verlopen zijn worden op de volgende wijze behandeld: 

 1. In eerste instantie proberen wij altijd om je toch de ervaring te bieden waarvoor je de Travel voucher hebt gekocht.
 2. Wanneer het inwisselen van je Travel voucher niet lukt, zonder dat je er zelf wat aan kan doen, krijg je van ons een Groupon-tegoed om een andere ervaring te proberen, mits je artikel 2.6.3 hebt gevolgd.
 3. Indien het inwisselen van je Travel voucher niet lukt zonder dat je er zelf wat aan kan doen, kan je in sommige gevallen in plaats van Groupon-tegoed de Aankoopprijs van je Travel voucher van ons terug krijgen. Dit zullen wij per geval beoordelen aan de hand van de specifieke omstandigheden en mits je artikel 2.6.3 hebt gevolgd.
 4. Wanneer een Bedrijf niet meer bestaat of Groupon iets te verwijten valt, worden restituties van ongebruikte Travel vouchers of Travel vouchers waarvoor vanwege het feit dat het Bedrijf niet meer bestaat geen Dienst meer kan worden geleverd door het Bedrijf altijd door ons geaccepteerd. 

3.2 Problemen, Travel voucher al gebruikt: Wanneer je je Travel voucher al hebt gebruikt, maar je niet tevreden bent met je Aankoop, wordt een restitutie per geval bekeken. Wel geldt hier wederom de voorwaarde dat je eerst zelf actief contact moet hebben opgenomen met het bedrijf om tot een oplossing te komen, zoals omschreven staat in artikel 2.6.3.

3.3 Problemen, maar Travel voucher is verlopen: De Travel voucher kan gedurende de gehele op de Travel voucher vermelde geldigheidstermijn bij het Bedrijf worden verzilverd. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je Travel voucher op tijd te gebruiken. Mocht de Travel voucher toch niet tijdig door jou verzilverd zijn bij het Bedrijf, neem dan contact op met Groupon.

Groupon kan je dan tegen betaling van administratiekosten van 15 % van de Travel voucherprijs (met een maximum van EUR 10,-) credits aanbieden tot aan maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de niet door jou verzilverde Travel voucher. Die credits hebben een maximale geldigheidstermijn van een jaar.

3.4 Bedenktijd op Travel voucher – verantwoordelijkheid van Groupon: Ongeacht of er problemen zijn geldt dat als je je hebt bedacht en je je Travel voucher (natuurlijk) nog niet ingewisseld hebt,  je wettelijk het recht hebt om de Travel voucher met of zonder opgaaf van reden te annuleren, zolang je dat doet binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de Travel voucher. Dit herroepingsrecht heb je in aanvulling op de andere mogelijkheden op grond van deze overeenkomst.  Je kunt de aankoop van je Travel voucher annuleren door het annuleringsformulier in te vullen en te versturen. Een link naar het annuleringsformulier is beschikbaar in de bevestigingsmail.  Wanneer je Groupon binnen deze termijn laat weten dat je van je Aankoop afziet, wordt de Aankooprijs van de Travel voucher zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen teruggestort (middels de door jou gehanteerde betaalmethode of anderszins op een wettelijk voorgeschreven of toegestane wijze). Wanneer je je Aankoop van de Travel voucher na afloop van de bedenktermijn van 14 dagen – oftewel te laat – annuleert heb je, behoudens het bepaalde in artikel 3.1, geen recht meer op restitutie van de Travel voucher. Indien je binnen 14 dagen na aankoop de Travel voucher inwisselt bij het Bedrijf, dat wil zeggen, een boeking maakt bij het Bedrijf, vervalt daarmee het herroepingsrecht.
 
3.5 De Dienst voldoet niet aan je verwachtingen op basis van de beschrijving zoals die was weergegeven in de aanbieding of op de Travel voucher.
 Wanneer je hierover een klacht hebt, is de procedure als volgt:

3.6.1 In het geval waarin de beschrijving op de Site en op de Travel voucher juist is, maar het Bedrijf fout zit, of in het geval je anderszins niet tevreden bent met de  geleverde dienst: zoals bepaald in artikel 2.6.3 dien je altijd eerst zelf contact op te nemen met het Bedrijf om je probleem op te lossen. Mocht dit uiteindelijk niet lukken en kom je er niet uit met het Bedrijf, dan zullen wij proberen met het Bedrijf contact op te nemen en onze relatie in te zetten om het probleem tussen jou en het Bedrijf op te lossen. Let wel: ingevolge artikel 2.6 van deze Overeenkomst is het Bedrijf (NIET Groupon) verantwoordelijk voor de levering van zijn Diensten met betrekking tot de Travel voucher. De naam en contactgegevens of de naam en link naar de website van het bedrijf staan altijd vermeld in de betreffende deal en in de bevestigingsemail die je van ons na je aankoop ontvangt.  Wanneer het Bedrijf je alsnog levert waar je op basis van de Travel voucher recht op hebt, is er geen probleem. Wanneer het Bedrijf de Travel voucher echter niet volgens de voorwaarden in de aanbieding en op de Travel voucher accepteert, zul je juridisch gezien het betreffende Bedrijf moeten aanspreken. Ondanks dit laatste, gaat Groupon soms verder dan waartoe zij wettelijk is verplicht wat betekent dat afhankelijk van waarom je niet tevreden bent, we je in sommige gevallen een Groupon-tegoed uitkeren of je de aankoopprijs terug betalen.

3.6.2 Ingeval de beschrijving op de Site en/of op de Travel voucher onjuist is: behouden wij ons het recht voor om een Travel voucher aan te passen of te annuleren, en indien relevant je daarover te informeren.

3.7 Aard van de restitutie: Voor de restitutie van een Travel voucher (als tegoed of door terugstorting door middel van de door jou gehanteerde betaalmethode of anderszins) geldt altijd het volgende:

3.8 Groupon is als tussenpersoon NIMMER verantwoordelijk voor de Diensten of voor de levering daarvan op basis van een Travel voucher. Zie artikel 2.6 voor meer info.

4. NORMEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

4.1 De normen die wij hanteren: Groupon probeert je altijd optimaal van dienst te zijn! Om dit te ondersteunen, zullen wij er, behoudens overmacht, voor zorgen dat wij het recht hebben om Travel vouchers te verkopen, dat de Travel vouchers van voldoende kwaliteit zijn en gebruikt kunnen worden voor hetgeen waar de Travel voucher recht op geeft. Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten niet in strijd handelen met professionele zorgvuldigheidseisen en bij de nakoming van onze verplichtingen uit deze Overeenkomst redelijke zorgvuldigheid betrachten.

4.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 heeft het bepaalde in dit artikel voorrang op alle andere bepalingen uiteengezet in deze Overeenkomst.

4.3 Waar wij altijd verantwoordelijk voor zijn: Het bepaalde in deze Overeenkomst laat onverlet onze Aansprakelijkheid die wij ingevolge het toepasselijke recht niet kunnen uitsluiten of beperken (zoals bedrog).

4.4 Waar wij nimmer verantwoordelijk voor zijn: Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4.3 kunnen wij als tussenpersoon geen garantie geven op de Diensten en de levering daarvan, die door de Bedrijven via onze Travel vouchers worden aangeboden en wij sluiten daartoe alle Aansprakelijkheid inclusief eventuele gevolgschade uit. Tevens kunnen wij geen garantie geven en sluiten wij alle Aansprakelijkheid inclusief gevolgschade uit ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid en andere aspecten van Diensten waarvoor de Travel voucher is of kan worden ingewisseld. De Bedrijven leveren je hun Diensten op basis van hun eigen algemene voorwaarden.

4.5 In aanvulling op het in 4.4 bepaalde sluit Groupon alle Aansprakelijkheid inclusief eventuele gevolgschade uit voor al hetgeen direct of indirect verband houdt met deze Overeenkomst en / of met daarvan gesloten of daarmee verband houdende overeenkomsten.

5. JOUW VERPLICHTINGEN

5.1 De door een Bedrijf gehanteerde voorwaarden: Bedrijven hanteren voor de levering van hun Diensten hun eigen toepasselijke voorwaarden en jij dient er voor te zorgen dat jij je- of degene die de Travel voucher bij een Bedrijf inwisselt, zich aan die voorwaarden houdt. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid!

5.2 Voor wat betreft de voorwaarden die op de Travel voucher zelf van toepassing zijn, geldt dat die altijd duidelijk in de deal worden weergegeven. Het is jouw eigen verplichting om deze voorwaarden altijd goed door te nemen voordat je de Travel voucher aankoopt zodat je altijd van te voren weet onder welke voorwaarden de Travel voucher te gebruiken is.

5.3 Juiste gegevens: Jij garandeert dat alle gegevens die je bij de Aankoop verstrekt juist en volledig zijn.

6. VRIJWARING

6.1 Jij vrijwaren- en stelt ons schadeloos voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten die voor ons voortvloeien uit, aanspraken of rechtsvorderingen door wie dan ook uit hoofde van: a) jouw gebruik van de Dienst of de Site; b) het gebruik van een Travel voucher;

c) het gebruik van onze Diensten of de Site via jouw wachtwoord; dan wel d) een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door jou, met dien verstande dat als de schade bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de derde is toegebracht door Groupon of een persoon of zaak waarvoor Groupon aansprakelijk is, jij in je verhouding met Groupon die schade niet voor een groter deel hoeft te dragen dan waartoe jij volgens de wet verplicht zou zijn.

7. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Zie onze Privacyverklaring, die deel uitmaakt van deze Overeenkomst.

8. ALGEMEEN

8.1 Uitleg: In deze Overeenkomst:

8.1.1 Wordt met woorden die naar een persoon verwijzen, bedoeld natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8.2 Andere voorwaarden zijn niet van toepassing: Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, worden andere voorwaarden en bepalingen hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8.3 Overmacht: Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen uit deze Overeenkomst wanneer de uitvoering van onze verplichtingen belemmerd wordt of onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke macht is gelegen.

8.4 Gehele overeenkomst: Deze algemene voorwaarden (inclusief onze Privacyverklaring) vormen de gehele overeenkomst tussen partijen ten aanzien van het voorwerp daarvan en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomsten, afspraken en regelingen tussen partijen, die aldus komen te vervallen. Verklaringen, afspraken of toezeggingen tussen partijen voorafgaande aan deze Overeenkomst mondeling dan wel schriftelijk mochten zijn gemaakt of gedaan, zijn slechts geldig wanneer zij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

8.5 Derdenwerking: Het bepaalde in deze Overeenkomst is, voor wat betreft rechten die door Groupon kunnen worden uitgeoefend en verweermiddelen die aan Groupon toekomen, overeenkomstig van toepassing op- en heeft gelijke werking jegens de Groupon Groep, derden-contentproviders en licentiegevers, die zich ieder rechtstreeks daarop kunnen beroepen. Dit beding is onherroepelijk. Personen die geen partij zijn (geworden) bij deze Overeenkomst kunnen vanzelfsprekend geen nakoming vorderen van het hiervoor bepaalde.

8.6 Doorwerking: In alle gevallen geldt dat het bepaalde in de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 van deze Overeenkomst, alsmede de bepalingen waarvan uitdrukkelijk is aangegeven of waarvan uit het zinsverband blijkt dat zij na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing blijven, dan wel naar hun aard na beëindiging van toepassing dienen te blijven, ook na beëindiging van deze Overeenkomst van toepassing. Wanneer je opnieuw van de Dienst gebruik maakt, zijn daarop de alsdan geldende verkoopvoorwaarden van toepassing. Maar op alle Travel vouchers die je onder deze onderhavige voorwaarden hebt gekocht blijven deze voorwaarden – met inbegrip van het vorenstaande – van toepassing.

8.7 Toepasselijkheid: Wanneer een of meer bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig zijn, laat zulks de toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst onverlet.

8.8 Toepasselijk recht: Op deze Overeenkomst en op de uitleg daarvan, is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter uitsluitend bevoegd.

9. DEFINITIES

Wij hanteren in deze Overeenkomst verschillende vaste begrippen die hieronder staan uitgelegd. Je kunt aan de beginhoofdletter zien of je te maken hebt met zo’n vast begrip:

Aankoop”: de aankoop van een Travel voucher.

Aansprakelijkheid”: aansprakelijkheid voor vorderingen uit welke hoofde dan ook (met inbegrip van wanprestatie, onrechtmatige daad, verkeerde voorstelling van zaken, ongerechtvaardigde verrijking of anderszins) verbandhoudende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst (waaronder begrepen doch niet uitsluitend aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is voorzien, dan wel voortvloeit uit de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen in deze Overeenkomst) – voor de toepassing van deze definitie wordt onder "Overeenkomst" tevens verstaan een nadere overeenkomst.

Bedrijf”: een derde-verkoper van diensten bij wie een Travel voucher kan worden ingewisseld. Onder Bedrijf wordt NIET verstaan Groupon of Groupon International.

 “Groupon Dienst”: een of meer door Groupon aangeboden diensten, met inbegrip van de verkoop van Travel vouchers.

Travel voucher”: een Voucher die kan worden ingewisseld voor bepaalde Diensten van een bepaald Bedrijf, met inachtneming van de voorwaarden die staan vermeld op de Voucher zelf en in de aanbieding op de Site waar de Voucher is gekocht. Wij noemen die Voucher een “groupon” – een samentrekking van group voucher en coupon.

Diensten”Diensten die door een Bedrijf via de Site van Groupon worden aangeboden en op de Travel voucher en in de aanbieding staan beschreven (en waarvoor de Travel voucher kan worden ingewisseld).

Site”: websites – waaronder de website www.groupon.nl waarop de aanbiedingen van de bedrijven worden aangeboden-, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, social networking sites, of individuele websites die specifiek zien op een bepaalde -zakelijke partner, -handelaar, -stad, of -ander gebied, en linken of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden.

 

10. GEGEVENS GROUPON

Groupon International Travel GmbH

Freierplatz 10

8200 SchaffhausenZwitserland
Zie hier voor al onze contactgegevens