Groupon International Limited Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina zet de voorwaarden uiteen voor het gebruik van de Groupon International Limited site en de diensten die wij aanbieden.

1. Enkele basisprincipes die je moet weten over deze gebruiksvoorwaarden

1.1. Wat dit document is en wie wij zijn: Je leest een juridisch document welke de overeenkomst vormt tussen jou, de Klant (waaraan wij refereren als “je”, “jou”, “jouw” of de “Klant” in dit document) en ons. Je gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden, die gezamenlijk de “Overeenkomst” worden genoemd. Wij zijn Groupon International Limited en wij zijn de beheerder van deze site en aanbieder van een aantal aan de site gerelateerde diensten. Wij zijn een in Ierland geregistreerd bedrijf met hoofdkantoor aan Lower Ground Floor, Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, 216410 Ierland. Ons bedrijfsnummer is 501358. Wij refereren in dit document aan onszelf als “Groupon International”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”, en wij refereren aan ons en andere ondernemingen van de Groupon groep van ondernemingen, inclusief onze aangesloten maatschappijen, moeder- en dochterondernemingen, als de “Groupon Group”. Groupon International Limited. Groupon International Limited kan alle overeenkomsten, rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden onder deze Gebruiksvoorwaarden van Groupon International GmbH overnemen op grond van novatie door een schriftelijke mededeling (gepubliceerd op deze Site of op andere wijze gecommuniceerd) hetgeen resulteert in dat alleen Groupon International Limited gerechtig en verplicht blijft onder deze Gebruiksvoorwaarden en je gaat onherroepelijk akkoord met de cessie en overdracht van al dergelijke contractuele rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

1.2. Wat wij doen: wij bieden een platform (inclusief deze Site, mobiele applicaties etc.) waarop wij, onze lokale aangesloten maatschappijen en andere verkopers (gezamenlijk “Verkopers”) aanbiedingen kunnen plaatsen voor vouchers, deals, goederen, uitstapjes en andere producten (gezamenlijk “Items”). Als aanbieder van het platform helpen we transacties voor Items op ons platform te faciliteren. Wij treden nooit op als koper en zijn gewoonlijk niet de Verkoper; wij bieden een ontmoetingsplaats waar Verkopers en jij kunnen onderhandelen en transacties tot stand kunnen brengen. Dit betekent dat je ter aanvulling op deze Overeenkomst, andere contractuele relaties hebt met verschillende rechtspersonen wanneer je interacties hebt op de Site.

1.3. Wat zijn alle juridische relaties?: Ongeacht welk Item je koopt via de Site, is deze koop onderhevig aan de algemene voorwaarden van die Verkoper. Aangezien Groupon International gewoonlijk niet de Verkoper is, betekent dit dat jouw verkoopovereenkomst hoogst waarschijnlijk met een andere rechtspersoon zal zijn (vaak een bedrijf binnen de Groupon Group). Maar wij wijzen je erop dat overeenkomsten die gesloten worden bij de afronding van een verkoop van Items uitsluitend tussen jou en de Verkoper van dat Item (en NIET Groupon International, tenzij Groupon International de verkoper is) worden getroffen. De Verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop en de afhandeling van claims of andere kwesties die voortkomen uit of ontstaan in verband met de overeenkomst tussen de Verkoper en jou. Wij wijzen er ook op dat met betrekking tot de aankoop van een Voucher, er behalve de verkoopovereenkomst die je hebt met de Verkoper van de Voucher, ook een overeenkomst is tussen jou en het bedrijf dat de Producten in feite levert wanneer je de Voucher inruilt bij dat bedrijf (het “Bedrijf”). Met betrekking tot Vouchers aanvaarden wij noch de Verkoper enige verantwoordelijkheid voor contracten betreffende de inruil van jouw Voucher bij een Bedrijf. Tot slot is het belangrijk dat je begrijpt dat wij in geen geval de agent zijn van de Verkoper of het Bedrijf.

1.4. Wat we ook doen: wij kunnen een forum bieden om gebruikerscontent te plaatsen en om je nieuwsbrieven en overige communicatie toe te sturen. Om je e-mails te sturen, moeten we een aantal dingen over je weten. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor details over onze werkwijzen met betrekking tot verzameling en verwerking van gegevens.

1.5. Gebruiksdoel: De site en onze Diensten zijn uitsluitend voor jouw niet-commerciële, persoonlijke gebruik en niet voor bedrijfsdoeleinden, behalve indien hiervoor specifiek schriftelijke toestemming is verleend. Je kunt jezelf toegang verschaffen tot de Site via onze app, standaard webbrowsers en mobiele browsers en vergelijkbare consumentenapplicaties, maar niet met een robot, spider, offline reader, applicatie voor site- onderzoek of gegevensverzameling of een ander handmatig of automatisch apparaat, hulpmiddel of proces om onze Site te ontsluiten, indexeren, of datamining toe te passen via scraping, spidering of anderszins. Als uitzondering, op ieder moment door ons herroepbaar, mogen exploitanten van publieke zoekmachines spiders gebruiken om materialen van de site te kopiëren, uitsluitend voor het uitvoeren van en tot de noodzakelijke hoogte voor de creatie van publiek beschikbare zoekbare indexen van de materialen, maar geen cache of archieven van dergelijke materialen gebruiken.

1.6. Beperkte licentie: niettegenstaande de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, is het slechts toegestaan om de inhoud van deze website te crawlen, indexeren, weer te geven, of te cachen, voor zover dat nodig is om (i) de Site in zoekmachineresultaten weer te geven, en (ii) de doorgifte van de Site aan andere gebruikers van de Site te optimaliseren (door Accelerated Mobile Pages of andere technieken). Groupon behoudt zich alle rechten voor, waaronder die ten aanzien van auteursrechten, in zowel de HTML code als inhoud (waaronder ook begrepen code die geoptimaliseerd is voor Accelerated Mobile Pages) en niets van deze Gebruiksvoorwaarden dient te worden opgevat als een expliciet of impliciet afstand van Groupons rechten of Groupons mogelijkheden om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

1.7. Weerhouden van gebruik: wij behouden ons het recht voor om je te weerhouden van het gebruik van de Site en de Diensten (of enig deel daarvan).

1.8. Definities: In deze Overeenkomst maken we gebruik van verscheidene gedefinieerde termen. Je kunt zien dat deze gedefinieerd zijn omdat ze beginnen met een hoofdletter. Deze staan allemaal gedefinieerd aan het einde van deze Overeenkomst in paragraaf 13.

2. Registreren bij ons en jouw account

2.1. Waarom Registeren: Afhankelijk van de omschreven functie van onze Site op enig moment, dien je je wel of niet te registreren om gebruik te kunnen maken van deze bepaalde functies of om toegang te krijgen tot vele van onze diensten.  Om een aankoop te plaatsen moet je je echter wel registreren.  Tenzij je er voor kiest om de optie "afrekenen als gast" te gebruiken. Indien je nog géén account bij ons hebt en via deze weg je aankoop wenst af te sluiten, zullen we een account voor je aanmaken op basis van de verstrekte informatie gelinkt aan deze transactie (bijvoorbeeld met je naam, adres, e-mailadres en andere transactie-informatie). Je kan dit account alsnog claimen door een wachtwoord voor het account aan te maken en in te stellen.  Met een persoonlijk account kunnen we je dan eenvoudig toegang kunnen verlenen om bv. jouw voucher te printen, je eerdere aankopen te bekijken, om jouw voorkeuren te wijzigen én zodat wij Groupon credits voor je kunnen opslaan. Door je bij ons te registreren hoef je niet voor elke aankoop jouw gegevens opnieuw in te voeren.  Wij behouden ons het recht om een nieuwe registratie te weigeren en/of een account op elk moment te annuleren.

2.2. Hoe te registreren: Om je te Registreren moet je ons jouw naam, postcode, e-mailadres en mogelijk enige aanvullende persoonlijke gegevens geven.

2.3. Wachtwoorden: Tijdens de Registratie dien je ook een wachtwoord aan ons te verstrekken. Houd het wachtwoord geheim en stel ons onmiddellijk op de hoogte als een ongeautoriseerde derde partij achter het wachtwoord komt of indien er sprake is van ongeautoriseerd gebruik van jouw e-mailadres of je een inbreuk op de beveiliging bekend wordt. Je stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijkheid zijn indien een persoon aan wie jouw wachtwoord bekend is, onze Diensten en Site gebruikt (en/of transacties verricht). Wij wijzen je erop dat je volledig verantwoordelijk bent indien je jouw wachtwoord niet geheim houdt.

2.4. Geldige e-mailadressen: Alle Accounts moeten Geregistreerd worden met een geldig persoonlijk e-mailadres waar je regelmatig toegang toe hebt. Accounts die zijn geregistreerd met het e-mailadres van iemand anders of met een ander e-mailadres kunnen zonder kennisgeving worden afgesloten. Wij kunnen van gebruikers eisen dat zij hun Accounts opnieuw valideren indien we denken dat zij een ongeldig e-mailadres hebben gebruikt.

2.5. E-mails: Groupon International kan jou administratieve en promotionele e-mails sturen. Wij kunnen je ook informatie toesturen betreffende de activiteit op jouw Account en aankopen, en tevens alle updates over de Site en Diensten van andere promotionele aanbiedingen. Wij kunnen je ook informatie toesturen betreffende aankopen die je hebt gedaan. (Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor promotionele e-mails door op de link “uitschrijven” onderaan elke e-mailcorrespondentie van dien aard te klikken.)

2.6. Pushberichten: wanneer je daarin hebt toegestemd kan Groupon International je promotionele pushberichten sturen naar je mobiele apparaat voor algemene en locatie-gebaseerde deals. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor promotionele pushberichten, door je voorkeur instellingen van je mobiele apparaat te wijzigen.

3. Gebruikerscontent

3.1. Gebruikerscontent: De Site kan Accounthouders en bezoekers van de site verschillende mogelijkheden bieden om recensies, meningen, advies, beoordelingen, discussies, commentaren, berichten, reacties op evaluaties en overige communicatie te plaatsen, en bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluidsopnamen, muziekwerken en andere content te delen (gezamenlijk “Gebruikerscontent”). Gebruikerscontent kan worden ingediend of geplaatst via forums, prikborden, discussiegroepen, chatrooms, enquêtes, blogs of andere communicatiemiddelen die van tijd tot tijd kunnen worden aangeboden op, via, of in verband met de site of Diensten. Je kunt verplicht worden om te beschikken over een Account om Gebruikerscontent in te dienen.

3.2. Maker van de Gebruikerscontent: Door het leveren van Gebruikerscontent, vertegenwoordig en garandeer je dat je de maker bent van dergelijke Gebruikerscontent, of indien je optreedt namens de maker, dat je de uitdrukkelijke voorafgaande bevoegdheid hebt van de maker om de Gebruikerscontent in te dienen of te plaatsen, en dat je beschikt over alle noodzakelijke rechten om de licenties en vergunningen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet met betrekking tot die Gebruikerscontent. Verder garandeer en waarborg je (of, indien je optreedt namens de maker van de Gebruikerscontent, dat je ervan verzekerd bent dat de maker garandeert en waarborgt) dat het delen van Gebruikerscontent voor het doel dat je hebt geselecteerd geen auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden schendt of overtreedt, inclusief de rechten van publiciteit of privacy.

3.3. Beperkingen : Je zult geen materiaal dat is beschermd door auteursrecht, handelsmerk of een ander eigendomsrecht op de site uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar maken zonder de expliciete toestemming van de auteursrechthebbende, merkhouder, of rechthebbende van enig ander eigendomsrecht. Groupon is niet expliciet belast en draagt geen verantwoordelijkheid om je indicaties, richtlijnen of iets anders aan te geven dat je kan helpen om te bepalen of het materiaal in kwestie beschermd is door het auteursrecht of het merkenrecht. Jij bent als enige aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de schending van auteursrechten, recht op een handelsmerk, eigendomsrechten of andere schade resulterend uit een dergelijke plaatsing. Verdere beperkingen en verboden activiteiten waarvan je je bewust moet zijn, staan onderstaand in paragraaf 5.

3.4. Gebruik van Gebruikerscontent: Groupon International heeft het absolute alleenrecht, maar niet de plicht om de Gebruikerscontent te evalueren, wijzigen, plaatsen, weigeren te plaatsen, verwijderen en monitoren. Groupon International heeft verder het absolute alleenrecht maar niet de plicht om de Gebruikerscontent aan derden vrij te geven en de omstandigheden omtrent de overdracht, ongeacht het moment, de reden, inclusief om de navolging van deze Overeenkomst en alle vastgestelde operationele regels van Groupon International te bepalen, en om tevens te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgevingen, voorschriften of een geautoriseerde verzoeken van de overheid. Zonder beperking van het voorgaande heeft Groupon International het recht om elk materiaal naar eigen en absolute discretie van de site te verwijderen. Groupon International aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Gebruikerscontent of andere informatie die op de site of op andere plaatsen verschijnt of ervan wordt verwijderd. Groupon International heeft niet de plicht om jouw Gebruikerscontent te gebruiken en het is mogelijk dat deze helemaal niet gebruikt wordt.

3.5. Wijzigen en verwijderen van Gebruikerscontent: Onder bepaalde omstandigheden en van tijd tot tijd kan het mogelijk zijn om de Gebruikerscontent die je via jouw Account indient of plaatst, te wijzigen of verwijderen. Groupon International geeft geen garanties of waarborgen dat de Gebruikerscontent die je wijzigt of verwijdert zal worden gemodificeerd of van de Site of elders wordt verwijderd, of dat de Gebruikerscontent niet langer zichtbaar is op het Internet, in zoekmachines, social media sites of in een andere vorm, medium of technologie.

3.6. Publieke aard van Gebruikerscontent: Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Gebruikerscontent openbaar is. Iedereen (al dan niet een gebruiker van de Diensten van Groupon International) mag jouw Gebruikerscontent zonder jouw medeweten lezen. Neem geen aanvullende persoonlijke gegevens of enige andere informatie op in jouw Gebruikerscontent tenzij je wenst dat dit openbaar wordt. Groupon International is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de bekendmaking van persoonlijke gegevens of informatie die je vrijgeeft in verband met de Gebruikerscontent.

3.7. Vrijwaringsclausule: Iedere Gebruikerscontent die door jou of een derde wordt gecreëerd, wordt aangemaakt door de respectievelijke auteur(s) of distributeur(s) en niet door Groupon International. Andere gebruikers kunnen Gebruikerscontent plaatsen die niet juist, misleidend of bedrieglijk is. Groupon International keurt dit niet goed en is niet verantwoordelijk voor Gebruikerscontent en zal niet aansprakelijk zijn jegens jou of andere personen voor verlies of schade veroorzaakt door jouw vertrouwen op dergelijke Gebruikerscontent. Gebruikerscontent geeft de meningen weer van de persoon die deze indient en geeft niet de mening weer van Groupon International. Groupon International heeft geen controle over Gebruikerscontent en de content is niet aan haar goedkeuring onderhevig, en Groupon international wijst in het bijzonder alle aansprakelijkheid met betrekking tot of in verband met jouw bijdrage aan, het gebruik van of het vertrouwen in enige Gebruikerscontent, van de hand. Ook wijst zij alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit jouw deelname aan (delen van) de Site of Diensten, met inbegrip van iedere bezwaarlijke Gebruikerscontent van de hand.

3.8. Verlening: Bepaalde Gebruikerscontent die je indient bij Groupon International kan worden getoond of kan je de mogelijkheid geven om deze weer te geven in verband met jouw persoonlijke gegevens of een deel van jouw persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot je naam, initialen, gebruikersnaam, accountnaam van sociale netwerksite, account-afbeelding, verwantschap, voorkeuren, stem en locatie. Je verleent Groupon International en de Groupon Group het royaltyvrije, oneindige, onherroepelijke, sublicentieerbare, volledig afbetaalde, overdraagbare, niet-exclusieve recht om de persoonlijke gegevens wereldwijd te gebruiken, tonen, distribueren, te koop aan te bieden en de persoonlijke informatie in verband met jouw Gebruikerscontent, ongeacht het feit of de Gebruikerscontent apart of als deel van andere werken verschijnt, en in elke vorm, media of technologie, ongeacht het feit of deze nu bekend is of later ontwikkeld wordt en dergelijke rechten te sublicentiëren via verschillende kanalen van sublicentiehouders, allemaal zonder compensatie voor jou. Desalniettemin zal Groupon International geen verplichting hebben om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken in verband met enige Gebruikerscontent.

3.9. Licentie: Zoals overeengekomen tussen jou en Groupon International, behoud je al jouw eigendomsrechten van en op de Gebruikerscontent die je indient of plaatst. Door jouw Gebruikerscontent of andere informatie op of via de Site bij te dragen, verleen je Groupon International en de Groupon Group echter het wereldwijde royaltyvrije, oneindige, onherroepelijke, sublicentieerbare, volledig afbetaalde, niet-exclusieve, overdraagbare recht en licentie om de Gebruikerscontent te gebruiken, kopiëren, wijzigen, vertalen, distribueren, tonen, uit te zenden, te koop aan te bieden en te verkopen, apart of als deel van andere werken ongeacht welke vorm, media of technologie, ongeacht het feit of deze nu bekend is of later ontwikkeld wordt en dergelijke rechten te sublicentiëren via verschillende kanalen van sublicentiehouders, allemaal zonder compensatie voor jou. Je doet afstand van alle “persoonlijkheidsrechten” of andere rechten die je met betrekking tot het toeschrijven van auteurschap of de integriteit van materialen betreffende de Gebruikerscontent onder de van toepassing zijnde wetgeving volgens alle juridische principes hebt. De licentie van Groupon International en de Groupon Group op ingediende Gebruikerscontent of persoonlijke gegevens omvat gebruik voor promoties, reclame, marketing, marktonderzoek, feedback van bedrijven, kwaliteitscontrole of andere wettige doeleinden.

3.10. • Auteursrechtprocedures: Groupon behoudt zich het recht voor om jouw recht of dat van derden om gebruik te maken van de Site te beëindigen indien een dergelijk gebruik inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen. Groupon kan, in voorkomende gevallen, en naar haar eigen inzicht, jouw recht of dat van een derde op toegang tot de Site beëindigen als Groupon vaststelt dat jij of de derde bij herhaling inbreuk pleegt op auteursrecht(en). Als je van mening bent dat derden via de Site materiaal hebben geplaatst op een manier die inbreuk maakt op auteursrecht(en), en jewilt dit aan Groupon melden, dien je ofwel jouw klacht hier in te dienen, ofwel de hieronder vermelde Copyright Agent van Groupon de volgende informatie te verschaffen: (a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde werk op te treden; (b) een identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk, evenals de locatie op de Site van het werk dat vermoedelijk inbreuk maakt op auteursrecht(en); (c) een geschreven verklaring dat je in goed vertrouwen van mening bent dat het omstreden gebruik niet is toegestaan door de eigenaar, zijn of haar gemachtigde of de wet; (d) jouw naam en contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot, jouw telefoonnummer en e-mailadres; en (e) een verklaring van jezelf dat bovenstaande informatie in jouw melding juist is en, op straffe van meineed, dat je de rechthebbende of gemachtigd bent om namens deze op te treden. De contactgegevens van de Copyright Agent van Groupon voor het melden van inbreuken op het auteursrecht zijn:

Groupon, Inc.

Attn: Copyright Agent

c/o The Risk Management Department

Floors 11-12, Aldgate Tower

2 Leman Street, London E1 8FA, Verenigd Koninkrijk

E-mail: emearisklegal@groupon.com 


Procedures voor het melden van inbreuken op het auteursecht: Als je rechthebbende bent op een auteursrecht, handelsmerk, octrooi of overige intellectuele eigendomsrechten ("Rechthebbende"), of als je gemachtigd bent om op te treden namens de Rechthebbende ("Gemachtigde"), en als je in goed vertrouwen van mening bent dat materiaal of producten op de Site inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of overige intellectuele eigendomsrechten van de Rechthebbende, en je wilt dit melden bij Groupon,dan kun je jouw bezwaar melden door jouw klacht hier in te dienen.

3.11. Ongevraagde ideeën: Wij accepteren geen ongevraagde ideeën van enigerlei soort, inclusief ideeën of suggesties van elke aard betreffende nieuwe of verbeterde producten, verbeteringen, namen of technologieën, reclame en marketingcampagnes, plannen of andere promoties, direct of via een medewerker of agent van Groupon International of Groupon Group, noch nemen wij deze in overweging. Stuur ons (of onze medewerkers) geen ongevraagde ideeën, suggesties, materialen, afbeeldingen of ander werk in enige vorm (“Ongevraagde Materialen”). Indien je ons Ongevraagde Materialen toestuurt, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn, ongeacht enig begeleidend schrijven of overige bijgeleverde voorwaarden:

  • Groupon International is niet verplicht om ongevraagde materialen te bekijken, noch om ongevraagde materialen vertrouwelijk te houden; en

  • Groupon International is eigenaar van de ongevraagde materialen en mag deze vrijelijk en voor ieder doel gebruiken en opnieuw verspreiden, zonder beperking en vrij van enige verplichting om jou erkenning of compensatie te bieden.

4. Normen en beperking van de aansprakelijkheid van Groupon International

4.1. De normen waaronder we opereren: Groupon International probeert altijd naar beste kunnen te handelen en belooft dat:

4.1.1. wij redelijke zorgvuldigheid en competentie zullen betrachten bij de uitvoering van onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst; en

4.1.2. wij niet zullen handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid in wat wij doen.

4.2. Paragraaf 4 is belangrijk!: Deze paragraaf 4 heeft prioriteit boven alle andere paragrafen van deze Overeenkomst en zet onze volledige Aansprakelijkheid uiteen betreffende de nakoming, niet-nakoming, voorgenomen nakoming of vertraging in de nakoming van deze Overeenkomst of de Diensten of Site of aankopen (of een deel hiervan); of anderszins in relatie tot deze Overeenkomst of het aangaan van of nakoming van deze Overeenkomst.

4.3. Waar we verantwoordelijk voor zijn: Niets in deze Overeenkomst sluit ons uit van Aansprakelijkheid of beperkt onze Aansprakelijkheid voor (i) fraude; (ii) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds; (iii) ernstig wangedrag door ons, exclusief ernstig wangedrag dat niet door Groupon International zelf wordt uitgevoerd; of (iv) Aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de geldende wetgeving.

4.4. Categorieën van verlies waar we niet verantwoordelijk voor zijn: Niettegenstaande Clausule 4.3, aangezien wij alleen de Site en Diensten bieden voor jouw niet-zakelijke gebruik, zijn we nooit aansprakelijk voor:

4.4.1. verlies van inkomen of omzet;

4.4.2. verlies van feitelijke of geanticipeerde winst;

4.4.3. zakelijk verlies; of

4.4.4. indirect verlies of gevolgschade (en om twijfel te voorkomen, heeft de term “gevolgschade” de betekenis “gevolgschades, ongeacht of deze schade te voorzien of bekend was, zijn voorzien of anderszins”).

5. Jouw verplichtingen

5.1. Accurate informatie: Je garandeert dat alle informatie die bij de Registratie wordt geboden en opgeslagen als deel van jouw Account, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst juist, compleet en accuraat is en dat je ons direct zult informeren over wijzigingen van dergelijke informatie door de details in jouw Account te actualiseren.

5.2. Content op de site: Het is jouw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat alle Items of gegevens (of Producten) die via de Site beschikbaar zijn, voldoen aan jouw specifieke vereisten.

5.3. Dingen die je niet kunt doen: Zonder beperking, aanvaard je de Diensten of Site niet te gebruiken, noch een ander toe te staan dit te doen:

5.3.1. om materiaal, inclusief Gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen dat niet beschaafd of smaakvol is;

5.3.2. om materiaal, inclusief Gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen dat onwettig is, schadelijk, onrechtmatig, bedreigend, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, homofobisch, schendend, pornografisch, gewelddadig, misleidend, hoogst kwetsend, van een onfatsoenlijk, obsceen, bedreigend karakter, blasfemisch of lasterlijk of smadelijk van aard ten opzichte van iemand of een entiteit, minachting voor de rechtbank of dat vertrouwelijkheid schendt, of dat de rechten van een andere persoon of entiteit schendt, inclusief auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten, persoonlijkheidsrechten, reclame of privacy van de rechten van een andere derde partij;

5.3.3. om materiaal, inclusief Gebruikerscontent te uploaden, te versturen of te ontvangen waarvoor je niet alle benodigde licenties en/of goedkeuringen hebt (van ons of van derden); of welke deel uitmaakt van gedrag of gedrag aanmoedigt dat als misdadig wordt beschouwd, aanleiding is tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of de rechten van derden in alle landen ter wereld;

5.3.4. om materiaal te uploaden, te versturen, of te ontvangen dat technisch schadelijk is (inclusief computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, corrupte data, schadelijke software, schadelijke data, of iets anders dat de functionaliteit van software of computermateriaal kan doen onderbreken, hinderen, corrumperen of anderszins verlies, schade, vernietiging of beperking kan veroorzaken);

5.3.5. om overlast, ongemak of onnodige angst te veroorzaken;

5.3.6. om communicatie verstuurd via een telecommunicatiesysteem te onderscheppen of proberen te onderscheppen;

5.3.7. voor een ander doel dan waarvoor we deze ontworpen hebben of het gebruik ervan hebben bedoeld;

5.3.8. voor een frauduleus doel; of

5.3.9. op enige wijze die bedoeld is om haat tegen etnische, religieuze of andere minderheden aan te wakkeren of anderszins bedoeld om een negatief effect te hebben voor een individu, groep of entiteit.

5.4. Verboden gebruiksvormen: De volgende vormen van gebruik van de Site en Diensten zijn uitdrukkelijk verboden en je aanvaardt de volgende zaken niet te doen (noch een ander toestemming te geven om dit toe doen):

5.4.1. de Diensten of Site doorverkopen;

5.4.2. valse gegevens verschaffen inclusief valse namen, adressen en contactgegevens en frauduleus gebruik van creditcard-/betaalkaartnummers;

5.4.3. poging om onze beveiliging of ons netwerk te omzeilen inclusief het toegang verschaffen tot data die niet voor jou bestemd zijn, inloggen op een server of Account waartoe je uitdrukkelijk geen toestemming hebt, of de beveiliging van andere netwerken peilen (bijvoorbeeld door een poortscan uit te voeren);

5.4.4. toegang tot de Diensten (of Site) verschaffen op een manier die, of een handeling verrichten die, een onredelijke of disproportioneel grote last is of kan zijn voor onze infrastructuur of anderszins de functionaliteit, efficiëntie of operatie onderbreekt of hindert;

5.4.5. vormen van netwerkmonitoring uitvoeren waarbij data wordt onderschept die niet voor jou bestemd zijn;

5.4.6. ongevraagde e-mailberichten sturen, inclusief het versturen van “junk mail” of ander reclamemateriaal aan personen die niet specifiek om dergelijk materiaal hebben gevraagd. Het is je expliciet verboden om ongevraagde bulkmailberichten te versturen. Dit is inclusief de bulkmail van commerciële reclame, promotionele, of informatieve aankondigingen en politieke of religieuze verhandelingen. Dergelijk materiaal mag uitsluitend verzonden worden aan wie hier expliciet om heeft verzocht. Indien een ontvanger verzoekt om geen e-mail van deze aard meer te ontvangen, mag je die persoon geen e-mail meer sturen;

5.4.7. “ kettingbrieven” of “piramideschema's” van enig soort creëren of doorsturen, ongeacht of de ontvanger dergelijke post wenst te ontvangen;

5.4.8. kwaadaardige e-mail versturen, inclusief het overmatig aan een gebruiker of Site sturen van zeer grote of een grote hoeveelheid e-mails;

5.4.9. frauduleuze interacties of transacties met ons, een Verkoper of een Bedrijf aangaan (inclusief het aangaan van interacties of transacties die worden uitgevoerd namens derden waarmee jij geen bevoegdheid hebt om deze derde partij te binden of jij je voordoet als een derde partij);

5.4.10. gebruik maken van de Diensten of de Site (of een relevante functie van een van hen) in strijd met deze Overeenkomst;

5.4.11. het op een ongeautoriseerde wijze gebruiken of vervalsen van mailheadergegevens;

5.4.12. je inlaten met onwettige of criminele activiteiten in verband met het gebruik van de Diensten en/of de Site of een Voucher; of

5.4.13. kopiëren of gebruiken van Gebruikerscontent voor commerciële doelen.

5.5. Apparatuur: De Diensten en het gebruik van de Site houden niet het verstrekken van een computer of ander benodigde apparatuur in om je toegang te verschaffen tot de Site of de Diensten. Om de Site of Diensten te gebruiken, heb je een internetverbinding nodig en de juiste telecommunicatieverbindingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele telefoonkosten, kosten van telecommunicatie of andere kosten die je wellicht maakt.

6. Regels voor het gebruik van de diensten en de site

6.1. Fouten en gebreken: wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken (bijv., het plaatsen van een Voucher t.w.v. € 1,99 in plaats van € 199!) indien wij opvolging hebben gegeven aan de normen zoals uiteengezet in paragraaf 4 van deze Overeenkomst. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om fouten en gebreken zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. Wij behouden ons het recht voor om een Voucher, Item, Dienst, informatie op de Site of informatie die deel uitmaakt van de Diensten van tijd tot tijd te wijzigen, te vervangen, te schorsen of te verwijderen.

6.2. Virussen en vergelijkbare zaken: wij bieden geen garantie dat de Diensten of de Site vrij zijn van virussen of al het andere dat een schadelijk effect kan hebben op technologie.

6.3. Toegang blokkeren: Hoewel we ernaar streven om ononderbroken toegang tot de Diensten en Site mogelijk te maken, kan toegang tot de Diensten en Site op ieder moment worden geschorst, beperkt of beëindigd. Jouw toegang tot de Site kan tevens van tijd tot tijd worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe voorzieningen of Diensten mogelijk te maken. Wij zullen proberen de Site zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer operationeel te maken. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot materiaal te blokkeren en/of materiaal te wijzigen of verwijderen dat naar onze mening aanleiding kan geven tot inbreuk op onderdelen van deze Overeenkomst.

6.4. Accounts sluiten: wij behouden ons het recht voor om Accounts te sluiten als een gebruiker onze gebruiksvoorwaarden schendt (d.w.z. deze Overeenkomst), inclusief indien wordt geconstateerd dat hij proxy IP's (Internet Protocol adressen) gebruikt om het gebruik van meerdere Accounts te verbergen, of indien een gebruiker beweert dat hij in een land gevestigd is dat afwijkt van waar hij daadwerkelijk woonachtig is, of indien hij de Site of de Diensten op enige wijze verstoort.

6.5. Meerdere Accounts: Indien je gebruik maakt van meerdere Accounts, en we tegen jou optreden, kan er worden opgetreden tegen al jouw Accounts.

7. Opschorting en beëindiging

7.1. Indien jij (of iemand anders dan jij, met jouw toestemming) de Diensten of Site gebruikt en deze Overeenkomst schendt, kunnen we jouw gebruik van de Diensten en/of Site (geheel of gedeeltelijk) opschorten.

7.2. Indien we de Diensten of Site opschorten, kunnen we weigeren de Diensten of Site te herstellen tot we van jou de garantie hebben, in een vorm die we acceptabel achten, dat de voorwaarden van deze Overeenkomst niet verder geschonden zullen worden.

7.3. Groupon International zal volledige medewerking bieden aan wet handhavende instanties of gerechtelijke bevelen die Groupon International verzoeken of opdracht geven de identiteit of locatie van iemand vrij te geven die deze Overeenkomst schendt.

7.4. Zonder beperking tot iets anders in deze paragraaf 7, hebben we onmiddellijk of op ieder moment het recht (geheel of gedeeltelijk) om: i) de Diensten en/of Site te schorsen; ii) jouw gebruik van de Diensten en/of Site te schorsen; iii) het gebruik van de Diensten en/of Site voor personen te schorsen waarvan we menen dat ze (ongeacht op welke wijze) met jou in verband staan; en/of iv) deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien:

7.4.1. jij enige overtreding tegen deze Overeenkomst begaat;

7.4.2. wij vermoeden, op redelijke gronden dat jij een overtreding tegen deze Overeenkomst hebt begaan, zou kunnen begaan, of zult begaan; of

7.4.3. wij verwachten, op redelijke gronden, dat jij fraude jegens ons of iemand anders kunt hebben gepleegd, of momenteel pleegt.

7.5. Niettegenstaande andere zaken in deze paragraaf 7, kunnen we deze Overeenkomst op ieder moment beëindigen.

7.6. Ons recht om deze Overeenkomst te beëindigen zal elk ander recht of remedie die we hebben met betrekking tot schendingen van rechten, plichten of aansprakelijkheid die zijn opgebouwd voorafgaand aan de beëindiging niet benadelen.

8. Gegevensbescherming

8.1. Bekijk onzePrivacyverklaring en Cookies Policy welke deel uitmaken van deze Overeenkomst.

9. Reclame

9.1. Er kan namens ons reclame aan jou geleverd worden door een extern reclamebureau, die namens ons een unieke “cookie” op jouw browser kan plaatsen of herkennen. Wil je meer informatie over dit gebruik, en weten welke keuzes je hebt zodat deze gegevens niet door ieder bedrijf kunnen worden gebruikt, bekijk dan onsCookies Policy en Privacyverklaring.

10. Links van en naar andere sites

10.1. Waar de Site links bevat naar sites van derden en naar bronnen die door derden worden aangeboden (gezamenlijk “Andere Sites”), zijn dergelijke Andere Sites slechts gelinkt om uitsluitend informatie te bieden en alleen voor jouw gemak. Wij hebben geen controle over, accepteren geen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Andere Sites of de content of producten van Andere Sites (inclusief sociale netwerksites zoals Facebook) en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die kan voortkomen uit jouw gebruik hiervan. Indien jij je toegang verschaft tot de sites van derden die aan deze Site zijn gekoppeld, doe je dat geheel voor jouw eigen risico.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Groupon International verleent jou een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om jou toegang te verschaffen tot de Site en deze te gebruiken overeenkomstig deze Overeenkomst en alle aanvullende voorwaarden en beleidslijnen zoals uiteengezet door Groupon International. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, domeinnamen, sociale media identifiers, ontwerpen, hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd) op de Site en Diensten, (onderhevig aan paragraaf 11.4 hieronder) materialen, informatie en content op de Site of waar toegang toe wordt verschaft als deel van de Diensten, databases die door ons worden beheerd, alle ontwerpen, tekst, afbeeldingen, software, foto's, video’s, muziek, geluid, data, alle softwarecompilaties, onderliggende broncodes en software (inclusief applets en scripts) en al hun selectie, coördinatie, samenstelling en verbetering blijft onze eigendom (of dat van onze licentiehouders). Jij zult geen eigendom of recht hebben op enig dergelijk eigendom en niet proberen om dergelijk eigendom te verkrijgen. Alle rechten zijn voorbehouden.

11.2. Niets van het materiaal genoemd in bovenstaande paragraaf 11.1 mag, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, verspreid, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, vertoond, geplaatst, in enige vorm of op enige wijze worden uitgevoerd of uitgezonden, verkocht, verhuurd, opnieuw verkocht, gelicentieerd of gesublicentieerd, gebruikt voor het maken van afgeleide werken, of op enige wijze geëxploiteerd zonder de voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming van de Groupon Group of de auteursrechtrechthebbende, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld in de auteursrechtwetgeving. Je mag desalniettemin de content van de Site ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke content in elektronische vorm opslaan (maar niet op een server of opslagapparaat dat is aangesloten op een netwerk). Je mag de materialen, informatie of content op de Site zonder onze toestemming niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren, tonen, uitvoeren of voor commerciële doeleinden gebruiken. Indien downloaden, kopiëren, herdistribueren, hertransmissie of publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal wettelijk is toegestaan, breng je een aparte verwijzing aan en/of breng je geen wijzigingen aan of schrap je de verwijzing naar de auteur, het handelsmerk of de auteursrechtvermelding niet. Je erkent dat jij geen eigendomsrechten verkrijgt door auteursrechtelijk materiaal te downloaden. Elke schending van deze beperkingen kan resulteren in de schending van het auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht dat voor jou kan resulteren in civiele en/of strafrechtelijke straffen. Daarbij is gebruik dat deze Overeenkomst overschrijdt of schendt niet toegestaan.

11.3. Groupon is in veel landen eigenaar van handelsmerken, zowel gedeponeerde als ongeregistreerde. "GROUPON", de logo's van Groupon en variaties daarop die op de Site voorkomen, zijn handelsmerken in eigendom van Groupon, Inc. of diens geaffilieerde entiteiten. Alle gebruik van deze merken komt ten goede aan Groupon. "GROUPON" is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de volgende landen: Algerije, Antigua, Argentinië, Armenië, Australië, Bahama's, Bahrein, Belarus, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, de Europese Unie, Filipijnen, Frankrijk, Hong Kong, India, Indonesië, Israël, Jamaica, Japan, Jordanië, Kenia, Libanon, Liechtenstein, Macedonië, Marokko, Mexico, Moldavië, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, O.A.P.I., Oekraïne, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, de Russische Federatie, Saudi-Arabië, Singapore, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten van Amerika, Vietnam, IJsland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zwitserland. Een niet-uitputtende lijstvan de handelsmerken van Groupon vindt je hier.

11.4. De eigendom, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de content waartoe toegang wordt verkregen bij het gebruik van de Site en de Diensten is het eigendom van de toepasselijke eigenaar van de content of het Bedrijf en kan worden beschermd door toepasselijk auteursrecht, handelsmerk- of ander recht. Deze Overeenkomst biedt je geen rechten op dergelijke content, met uitzondering van de hierin verleende licenties.

11.5. Met uitzondering van betreffende Gebruikerscontent, hebben de auteurs van de literaire en artistieke werken op de pagina's van de Site hun persoonlijkheidsrechten doen gelden om te worden geïdentificeerd als de auteur van deze werken.

11.6. Al het materiaal dat je overdraagt, plaatst of toestuurt aan of op de Site (of anderszins aan ons) zal worden beschouwd (en mogen wij als zodanig behandelen) als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten, onder voorbehoud van artikel 3, van onze verplichtingen onder wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en onder voorbehoud van betalingsgegevens die je verstrekt voor het doen van betalingen. Indien, om welke reden dan ook, enig deel van die verklaring geen rechtskracht heeft, dan verleen je ons hierbij voor alles wat je aan ons levert via welk bron dan ook (i.e. via email, de Site of anderszins) een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, sub-licentieerbaar, volledig betaald, overdraagbaar, non-exclusief recht om dat materiaal wereldwijd te gebruiken, kopiëren, aan te passen, vertalen, publiceren, verspreiden, vertonen en uit te voeren, in iedere vorm, en via iedere medium en technologie, hetzij nu al bekend dan wel hierna ontwikkeld, en om zulke rechten te sub-licentiëren via meerdere sub-licentiehouders, zonder enige vergoeding aan jou, ten behoeve van het functioneren van de Site en het verlenen van de Diensten.

12. Algemeen

12.1. Interpretatie: In deze Overeenkomst:

12.1.1. omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid;

12.1.2. zijn titels van paragrafen zoals (“12. Algemeen” aan het begin van deze paragraaf) en titels van paragrafen (zoals “Interpretatie:” aan het begin van deze paragraaf 12.1) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst; en

12.1.3. hebben verwijzingen naar “omvat/omvatten” en “inclusief” de respectieve betekenis “omvat/omvatten zonder beperkingen” en “inclusief en zonder beperkingen”.

12.2. Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of vertegenwoordigingsrelatie tussen jou en ons en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden, kosten of contracten of andere overeenkomsten aan te gaan namens de andere partij.

12.3. Geen andere voorwaarden: Behalve indien uitdrukkelijk in deze Overeenkomst verklaard, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen, expliciet of impliciet, per wet, common law of anderszins hierbij uitgesloten tot het maximale bij wet toegestane recht.

12.4. Cessie: Je mag alle of enige van jouw rechten of plichten onder deze Overeenkomst niet cederen of delegeren of hier anderszins mee handelen. Wij behouden ons het recht voor om alle of sommige van onze rechten of plichten onder deze Overeenkomst aan een andere persoon te cederen of te delegeren.

12.5. Gebeurtenissen buiten onze redelijke macht: wij zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op verplichtingen onder deze Overeenkomst wanneer wij worden gehinderd of verhinderd bij de uitvoering van onze verplichtingen door overmacht.

12.6. Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten de uitvoering van jouw verplichtingen onder deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten betreffende toekomstige soortgelijke of andere schendingen. Het verlenen van tijd of andere toegeeflijkheid of respijt onzerzijds jegens je zal je niet vrijstellen of ontslaan van jouw Aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst, of deze beïnvloeden.

12.7. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst worden kennisgevingen aan een van de partijen schriftelijk gegeven en persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin je een kennisgeving stuurt betreffende een gerechtelijke procedure) of per fax of gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat jij aan ons hebt verstrekt of naar ons geregistreerde hoofdkantoor.

12.8. Geen rechten van derden: Je gaat er hierbij mee akkoord en erkent dat Groupon International deze Overeenkomst ten behoeve van zichzelf aangaat maar ook als een vertegenwoordiger ten behoeve van en in naam van de Groupon Group en haar externe verstrekkers van content en licentiegevers (de "Derdenbeding Houders") en dat alle rechten en voordelen van Groupon International (maar niet de lasten en verplichtingen) onder of in verband met deze Overeenkomst, inclusief die onder vrijwaring, overeenkomst, onrechtmatige daad of hoe dan ook ontstaan zullen rechten en voordelen zijn van elk van de Derdenbeding Houders (alsof elke Derdenbeding Houder partij is bij deze Overeenkomst). Dergelijke rechten en voordelen zullen onder deze Overeenkomst afdwingbaar zijn door Groupon International voor haarzelf en/of als vertegenwoordiger van een of alle Derdenbeding Houders.

12.9. Overleving: In alle gevallen blijven de paragrafen 1, 3, 4, 7, 11, 12 en 13 van deze Overeenkomst van kracht, samen met de bepalingen waarvan is bepaald dat zij van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, na beëindiging van deze Overeenkomst. In het geval jij de Diensten of de Site weer gebruikt, dan zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden die dan van toepassing zijn, geldig voor het hernieuwde gebruik van de Diensten of Site. In het geval je Vouchers hebt gekocht onder deze Overeenkomst, dan overleven de bepalingen die van toepassing zijn op Vouchers de beëindiging van deze Overeenkomst.

12.10. Splitsbaarheid: Als een voorziening van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar is, dan zal die voorziening als afgesplitst van deze Overeenkomst worden beschouwd zonder enige invloed te hebben op de geldigheid en het van kracht zijn van de overige bepalingen.

12.11. Geldende wetgeving: Deze Overeenkomst (en alle niet-contractuele relaties tussen jou en ons) zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Ierse wetgeving.

13. Definities

In deze Overeenkomst maken we gebruik van verschillende gedefinieerde termen. Je kunt deze herkennen omdat ze beginnen met een hoofdletter. Dit is wat zij betekenen:

“Account” betekent jouw Groupon Account.

“Aansprakelijkheid” betekent aansprakelijkheid voor enige oorzaak of actie (met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, misrepresentatie, restitutie of welke andere oorzaak dan ook) die verband houdt met- of is ontstaan onder deze Overeenkomst (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt geadresseerd, of is ontstaan door de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van voorwaarden in deze Overeenkomst) - en voor het doel van deze definitie, wordt met het begrip “Overeenkomst” ook iedere ander verband houdend contract bedoeld.

“Bedrijf” betekent een Verkoper van Producten waarvoor een Voucher kan worden ingeruild. Een Bedrijf is NIET een van de Verkopers of Groupon International.

“Site” betekent websites, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, sociale netwerksites, of enige individuele websites of websites specifiek voor de zakenpartner, winkelier, stad, of andere gebied specifieke websites die linken of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden.

“Registreren” betekent een Account aanmaken op de Site, en “Registratie” betekent de handeling van het aanmaken van een Account.

“Diensten” betekent alle of enige Diensten aangeboden door Groupon International via de Site (of via overige elektronische - of andere - communicatie van Groupon International) inclusief mobiele applicaties, onze nieuwsbrief, e-mails die we versturen en de informatiediensten, content en transactiemogelijkheden op de Site (inclusief de mogelijkheid om een aankoop te doen).

“Voucher” betekent een voucher die wordt verkocht door de Verkopers en kan worden ingeruild voor Producten van een betreffend Bedrijf, onderhevig aan de algemene voorwaarden zoals op de Voucher en/of de dealpagina van de Site waar de Voucher is gekocht, is uiteengezet.

“Producten

” betekent goederen en/of diensten die beschreven worden als onderdeel van een Voucher (en waarvoor een Voucher kan worden ingeruild).

Groupon Netherlands B.v. Voucher Verkoopvoorwaarden - Nederland

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, koopt.

1.2 Met Groupon wordt Groupon Netherlands BV bedoeld, een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht, geregistreerd in Amsterdam en statutair gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland. Groupons registratienummer is 14130545 en haar BTW-nummer is 822.195.410.B.01.

1.3 Onder 'Voucher' wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Voucher (de 'Voucher Houder') het recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming van de Onderneming binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod Onderneming' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op Groupon's website en op de Voucher.

1.5 De Onderneming is een niet met Groupon verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt en machtigt Groupon de Voucher in naam en voor rekening van de Onderneming uit te geven, te verkopen en over te dragen. De overeenkomst voor de levering en koop van het Aanbod Onderneming zal aangegaan worden tussen jou en de Onderneming waarbij je de Voucher inwisselt en Groupon zal in alle gevallen de overeenkomst namens, en als agent voor, de Onderneming aangaan.  Groupon verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de Voucher in naam en voor rekening van de Onderneming aan jou verkopen en beschikbaar stellen.

1.6 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 18.03.2019 plaats (versie 001j). Groupon behoudt zich, als agent van de Onderneming, het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher

2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij Groupon International Limited.

2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Groupon, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Groupon, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Groupon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Groupon, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Groupon, een met Groupon gelieerde derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd of fraude aan het plegen bent.

3. Inwisselen van een Voucher

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Voucher alleen bij de Onderneming worden ingewisseld en niet bij Groupon ;

(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en

(d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Onderneming gaat inwisselen.

3.2 Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden.

3.3 In het geval dat een Aanbod Onderneming op de Groupon Website een 'Direct bestellen' deal is, verzamelt Groupon jouw verzendingsgegevens op het moment van de aankoop. Groupon geeft dan deze gegevens door aan de Onderneming. De Onderneming zal dan de inwisseling van jouw Voucher verwerken en ver stuurt het Aanbod Onderneming aan jou.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Onderneming. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Groupon kan het tijdstip van de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming niet beïnvloeden.

3.5 Indien je de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.6 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Voucher bij een Onderneming inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod Onderneming, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.7 Groupon mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Voucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de Voucher koopt.

3.8 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal Groupon jou hierover, namens de Onderneming zo snel mogelijk via e-mail informeren. 

4. Gebruik van een Voucher

4.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Voucher als het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Groupon noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Groupon – leiden tot ongeldigheid van de Voucher. Het reproduceren van een Voucher is verboden.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien je echter jouw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest. Zodra jouw Voucher is ingewisseld, is de uitreiking, verkoop en overdracht van de Voucher door Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming aan jou voltooid en heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie. Houd er, om twijfel te voorkomen, alsjeblieft rekening mee dat deze paragraaf ook van toepassing is op alle 'Direct bestellen' deals.

5.2 Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

5.2.1 door het invullen en toesturen van het annuleringsformulier online of

5.2.2 door contact met ons op te nemen http://www.groupon.nl/contact

5.3 Indien je jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal Groupon, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Groupon over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien jij je Voucher inwisselt, maar de Onderneming jou het Aanbod Onderneming niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, dien je je rechtstreeks tot de Onderneming te wenden. De Onderneming, en niet Groupon, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Het enige dat Groupon doet, is de Voucher in naam en voor rekening van de Onderneming verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem op te lossen.

5.5 Tenzij je Groupon van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder info@groupon.nl. Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van je restitutie te overleggen. Groupon verleent niet meer dan één restitutie.

5.6 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Groupon (als agent van de Onderneming) hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming, en niet Groupon,:

6.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Voucher Houder als de Voucher ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming en voor het Aanbod Onderneming zelf.

7. Groupons normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 Groupon, als agent van de Onderneming, verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

7.1.2 de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 Groupon is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van Groupon; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Groupon niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 Groupon kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming. Groupon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming.

7.5 Groupon is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Groupons aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Voucher overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling 7 volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.

8. Groupons Website

Met Groupons Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher van de Onderneming van Groupon kunt kopen. De Website waarop Groupon de Vouchers aanprijst is eigendom van Groupon International Limited. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website, die uitdrukkelijk deel uitmaken van deze Verkoopvoorwaarden, kun je hier vinden.

9. Overig

9.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Groupon geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Groupon afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Groupon kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

9.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Groupon een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Groupon aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Groupon hebt verstrekt bij de registratie van jouw Groupon account. Je kunt elke kennisgeving aan Groupon sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

9.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Groupon Goods Global GmbH Verkoopvoorwaarden

Deze pagina bevat de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van Goederen door Groupon Goods Global GmbH.

1. Overeenkomst en informatie over de bestelprocedure

1.1. Partijen bij deze overeenkomst: Deze Verkoopvoorwaarden ('Verkoopvoorwaarden') vormen een overeenkomst tussen jou, de klant (in het volgende aangeduid met 'je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’) en Groupon Goods Global GmbH (in het volgende aangeduid met 'Groupon Goods', 'we/wij', 'ons' of 'onze'). Wij zijn een bedrijf dat geregistreerd is in Zwitserland (bedrijfsregistratienummer CHE-497.202.638) statutair gevestigd te c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Zwitserland. Ons BTW-nummer is CHE-349.386.564.

1.2. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden: Door het plaatsen van een bestelling bij ons ga je ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden en ons Retourbeleid bindend zijn.

1.3. Jouw aanbod: Door het klikken op de button 'Bestelling Afronden' doe je een aanbod tot het kopen van de producten die door Groupon Goods (de 'Goederen') worden verkocht. Door het klikken op 'Bestelling Afronden' bevestig je uitdrukkelijk, dat, indien jouw aanbod door ons wordt aanvaard, jij verplicht bent de Goederen te betalen. Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om Goederen te kunnen kopen.

1.4. Kopie van deze Verkoopvoorwaarden: Wij bewaren een kopie van de tussen ons gesloten overeenkomst (deze Verkoopvoorwaarden) en we raden jou aan, deze Verkoopvoorwaarden af te drukken en in jouw administratie te bewaren.

1.5. Jouw wettelijke rechten: Voor jou als consument, kan niets in deze Verkoopvoorwaarden jouw wettelijke rechten aantasten met betrekking tot gebrekkige of verkeerd beschreven Goederen of jouw mogelijkheid tot annulering van de overeenkomst.

1.6. Updates van deze Verkoopvoorwaarden: De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 27.06.2017 plaats (versie 003d). Wij behouden ons het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen (deze wijzigingen zullen wij online bekend maken). Alle eventuele wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden die zijn gemaakt nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, zullen met betrekking tot die bestelling voor jou niet van toepassing zijn.

2. Prijs en koop

2.1. Prijzen en aan wie je dient te betalen: Wij ontvangen en verwerken jouw betaling voor jouw bestelling. Alle prijzen (met inbegrip van verzendkosten) voor de Goederen zijn inclusief de wettelijk toepasselijke BTW. De prijzen worden aan jou bekend gemaakt voordat je Goederen koopt en bij de bevestiging van jouw bestelling. Onze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen beïnvloeden jouw bestelling niet, behalve onder de hieronder in de Paragrafen 2.4 en 2.5 beschreven omstandigheden.

2.2. Verzendkosten: De prijzen kunnen al dan niet inclusief verzendkosten zijn. Eventuele verzendkosten zijn aangegeven in de bij de deal behorende sectie 'kleine lettertjes'. Als verzendkosten niet bij de koopprijs zijn inbegrepen, worden dergelijke kosten afzonderlijk aangegeven en bij het verschuldigde totaalbedrag opgeteld voordat je je bestelling voltooit. Als we de aflevering met jou plannen maar je niet aanwezig bent op het afgesproken moment, kan het zijn dat we je de kosten van de nieuwe afspraak in rekening brengen

2.3. Het plaatsen van je bestelling: Nadat jij een bestelling hebt geplaatst door te klikken op de button 'Bestelling Afronden' en akkoord te gaan met deze Verkoopvoorwaarden, is de overeenkomst volledig tot stand gekomen als je een e-mail hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Wij behouden ons echter het recht voor jouw aanbod af te wijzen en geen overeenkomst met jou te sluiten. Als wij jouw aanbod hebben aanvaard, ontvang je een afzonderlijke e-mail waarin verzending van de Goederen wordt bevestigd. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, indien wij in redelijkheid kunnen aannemen dat jouw bestelling frauduleus is of jij anderszins bij jouw bestelling inbreuk hebt gemaakt op toepasselijk recht, wij het recht hebben deze bestelling te annuleren, ook al hebben wij deze geaccepteerd.

2.4. Fouten en omissies: Er kunnen zich soms fouten of omissies bevinden in de prijs of beschrijving van de Goederen die wij verkopen. Wij zullen alle redelijkerwijs van ons te verlangen pogingen ondernemen om alle fouten of omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld. Wij behouden ons het recht voor om zonder verdere kennisgeving de informatie met betrekking tot de te verkopen Goederen te wijzigen, aan te passen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen (met inbegrip van de Goederen zelf.)

2.5. Fouten en omissies na aankoop: Indien er fouten of omissies door ons zijn gemaakt en je de Goederen al hebt gekocht:

(a) indien de actuele prijs van de Goederen lager is dan de prijs zoals vermeld op het tijdstip van aankoop, zullen wij jou de lagere prijs in rekening brengen; of

(b) indien de prijs van de Goederen hoger is dan de vermelde prijs, zullen wij contact met jou opnemen en jou de keuze geven om de correcte (hogere) prijs te betalen of jouw bestelling te annuleren en volledige restitutie te ontvangen.

3. Levering van goederen

3.1. Veranderen van je bestelling: Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, zijn wij niet meer in staat om wijzigingen in jouw bestelling aan te brengen, inclusief die hoeveelheid bestelde Goederen of het leveringsadres. Deze Paragraaf laat onverlet jouw wettelijke rechten inzake annulering of enig eventueel recht op retour dat je hebt ten aanzien van de desbetreffende aankoop.

3.2. Verzending: De verzendopties van Groupon Goods verschillen per aanbod. Jouw aankoop kan niet buiten Nederland worden verzonden. Tenzij anders vermeld, verzenden wij niet naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

3.3. Geschatte levertijden: De geschatte levertijden zijn te vinden onder de kleine lettertjes. Wij doen ons uiterste best om op de aangegeven leveringsdatum te kunnen leveren. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, tenzij anders vermeld, de geschatte levertijden slechts schattingen zijn; het zijn geen gegarandeerde levertijden en dienen niet als zodanig te worden beschouwd.

3.4. Juridische eigendom De juridische eigendom van de Goederen gaat op jou over (d.w.z. worden dan jouw persoonlijk eigendom) als de Goederen zijn bezorgd op het door jou aan ons opgegeven leveringsadres.

4. Annulering

4.1. Jouw annuleringsrechten: Niets in deze Verkoopvoorwaarden tast jouw wettelijke rechten aan om bestellingen te annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum dat jij, of een door jou aangewezen derde, de Goederen hebt/heeft ontvangen. In het geval dat je meerdere Goederen in een bestelling hebt besteld, of de levering van jouw Goederen uit meerdere delen bestaat, begint de annuleringstermijn pas te lopen op het tijdstip waarop je het laatste artikel of deel hebt ontvangen.

4.2. Indien je jouw bestelling wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

(a) door een standaard annuleringsformulier in te vullen en terug te zenden, dat jou bij de bevestigingsmail ter beschikking wordt gesteld;

(b) door contact met ons op te nemen.

(c) per post naar het adres in Paragraaf 1.1; of

(d) door middel van een persoonlijk afgegeven kennisgeving.

4.3. Je dient redelijkerwijs te verwachten zorg in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de Goederen deugdelijk verpakt zijn, zodat ze tijdens het transport niet worden beschadigd. De kosten voor het retourneren van de Goederen aan ons komen voor jouw rekening. Wij adviseren je de Goederen per aangetekende post te retourneren.

4.4. De volgende Goederen zijn uitgesloten van dit wettelijk annuleringsrecht:

(a) bederfelijke Goederen zoals voedsel of bloemen;

(b) audio/video-opnamen, dvd's of computersoftware die je hebt verwijderd uit de verzegelde verpakking waarin zij aan jou werden geleverd;

(c) Goederen die volgens door jou aangegeven specificaties zijn gemaakt;

(d) tijdschriften of magazines;

(e) loterij- of gokspellen; en

(f) alle andere Goederen die naar redelijkheid en naar hun aard niet retour kunnen worden gestuurd, met inbegrip van Goederen die bij transport zouden worden beschadigd.

4.5. Retourneren van de Goederen: Houd er alsjeblieft rekening mee, dat je, als je gebruik maakt van jouw recht om je bestelling te annuleren, de Goederen binnen 14 kalenderdagen na een dergelijke annulering aan ons retour dient te sturen.

4.6. Onze annuleringsrechten: Wij hebben het recht een bestelling te annuleren voordat de Goederen zijn geleverd vanwege een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van de uitval van apparatuur of transportproblemen. Indien dit gebeurt, zullen wij onmiddellijk contact met jou opnemen.

5. Retour en restitutie

5.1. Ons Retourbeleid: Elk artikel dat wij verkopen valt onder ons Retourbeleid. In aanvulling op jouw recht de Goederen te retourneren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum dat jij, of een door jou aangewezen derde, de Goederen hebt/heeft ontvangen, behoud je eveneens alle toepasselijke wettelijke rechten om nieuwe of gerepareerde Goederen retour te sturen, met inbegrip van Goederen die onjuist of gebrekkig aan jou zijn geleverd.

5.2. Eigendom van retour gestuurde Goederen: De juridische eigendom van de retour gestuurde Goederen gaat pas op ons over nadat de Goederen op onze retourbestemming zijn aangekomen. Wij behouden ons het recht voor tot restitutie over te gaan zonder een retourzending te verlangen. In dat geval verkrijgen wij niet de juridische eigendom van de retour gestuurde Goederen.

5.3. Problemen met retour gestuurde Goederen: Wij behouden ons het recht voor restitutie te weigeren en de met de verzending van jouw retour samenhangende kosten terug te vorderen indien blijkt dat de Goederen na levering aan jou zijn beschadigd; de Goederen verkeerd zijn gebruikt of zijn gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in de instructies dan wel anders zijn gebruikt dan ter controle; of indien het probleem van de Goederen te wijten is aan normale slijtage. Deze Paragraaf (5.3) beperkt niet en laat onaangetast jouw recht om de overeenkomst te annuleren en Goederen overeenkomstig Afdeling 4 retour te sturen, en evenmin jouw rechten in het geval dat Goederen onjuist of gebrekkig aan jou werden geleverd.

6. Goedereninformatie

6.1. Wij zijn niet de producent: Wij zijn niet de producent van de Goederen die wij verkopen. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de Goederen overeenstemmen met de beschrijving die wij hebben gegeven, dat deze een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor gebruik. Soms kunnen de Goederen echter licht afwijken van dergelijke productinformatie. We adviseren jou voor gebruik alle informatie, waarschuwingen en aanwijzingen te lezen die vermeld is op de etiketten waarvan de Goederen zijn voorzien. Een eventueel door ons, de producent of de importeur gegeven garantie laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die jij volgens de overeenkomst hebt.

6.2. Nauwkeurigheid van beschrijvingen: Wij hebben redelijkerwijs van ons te verlangen maatregelen getroffen om de kleuren en andere details van de Goederen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren en details die je in de advertentie ziet hangen echter af van de apparatuur die jij gebruikt om de Goederen te bekijken. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur of andere details op jouw televisie, mobiele apparaat, computerscherm of ander apparaat een exacte weergave is van de kleur of het detail van de Goederen bij levering.

6.3. Goederen betreffende gezondheid en veiligheid: Voor Goederen betreffende de gezondheid adviseren wij jou, in geval van twijfel aangaande de veiligheid of andere informatie over het product, de bij het product gevoegde informatie nauwkeurig te lezen of contact met de producent op te nemen. De inhoud op de website is niet bedoeld als vervanging van advies van een arts, apotheker of gediplomeerde professionele zorgverlener. Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen met hun zorgverlener als zij vermoeden dat zij een medisch probleem hebben. Informatie en verklaringen over Goederen zijn niet bedoeld om gebruikt te worden als diagnose, behandeling, genezingsmethode of preventie van ziektes of gezondheidsproblemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of onjuiste verklaringen over Goederen door fabrikanten of derden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De normen die wij hanteren: Wij doen altijd onze uiterste best en beloven dat:

(a) wij redelijkerwijs van ons te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zullen nemen bij de uitvoering van al onze verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

(b) wij het recht hebben Goederen te verkopen;

(c) wij de Goederen alleen verkopen voor huishoudelijk- en privégebruik;

(d) de Goederen een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

(e) wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden niet zullen handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2. Deze Afdeling 7 heeft voorrang boven alle andere Paragrafen (met uitzondering van Paragraaf 1.5) en beschrijft onze volledige aansprakelijkheid.

7.3. Waarvoor zijn wij aansprakelijk: Niets in deze Verkoopvoorwaarden sluit onze Aansprakelijkheid uit of beperkt onze Aansprakelijkheid in geval van Aansprakelijkheid voor (i) bedrog; (ii) ernstig wangedrag van ons, met uitsluiting van wangedrag van derden; of (iii) aansprakelijkheid die volgens toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. Jij bent verplicht passende maatregelen te treffen ter preventie en beperking van schade.

7.4. Categorieën van verlies waarvoor wij niet aansprakelijk zijn : Ongeacht Paragraaf 7.3 zijn wij, aangezien wij alleen Goederen verkopen die bestemd zijn voor huishoudelijk en privégebruik, in beginsel niet aansprakelijk voor:

(a) omzet- of inkomstenverlies;

(b) verlies van feitelijke of verwachte winst;

(c) zakelijk verlies; en

(d) indirecte of gevolgschade (om twijfel te voorkomen: met de woorden 'gevolgschade' bedoelen wij 'gevolgschade die te voorzien is, bekend is, voorzien werd of anderszins').

7.5. 'Aansprakelijkheid' betekent aansprakelijkheid voor elke handeling, in welke vorm dan ook (met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, verkeerde weergave, restitutie of elke andere handeling, in welke vorm dan ook) gerelateerd aan, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Verkoopvoorwaarden (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden is opgenomen of voortvloeit uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden).

8. Algemeen

8.1. Uitleg: In deze Verkoopvoorwaarden:

(a) omvatten woorden die personen aanduiden: natuurlijke personen, vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;

(b) worden kopjes bij Afdelingen, zoals bv. ('8. Algemeen' aan het begin van deze Afdeling) en titels van paragrafen (zoals bv. 'Uitleg:' aan het begin van deze Paragraaf 8.1) uitsluitend gebruikt om verwijzingen te vergemakkelijken; ze zijn geen onderdeel van en hebben geen invloed op de uitleg van deze Verkoopvoorwaarden; en

(c) hebben verwijzingen naar 'met inbegrip van' , 'omvat(ten)’, of 'inclusief' de respectieve betekenis 'met inbegrip van, zonder beperking', 'omvat(ten) zonder beperking' en 'inclusief, zonder beperking'.

8.2. Geen samenwerkingsverband/agentschap: Geen enkele bepaling in deze Verkoopvoorwaarden mag worden uitgelegd als oprichting van een joint venture, vennootschap of agentschap tussen jou en ons en geen van beide partijen heeft het recht of de bevoegdheid, aansprakelijkheid vestigende handelingen te verrichten, schulden of kosten te veroorzaken of overeenkomsten of andere afspraken aan te gaan namens de andere partij.

8.3. Overdracht: Je mag geen van jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden toekennen of delegeren of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen deze toestemming niet zonder gegronde reden weigeren. Wij hebben het recht al onze, dan wel een van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden aan een derde toe te kennen, dan wel anderszins te delegeren.

8.4. Gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben: Wij zijn niet aansprakelijk voor een schending van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst indien wij worden gehinderd of belemmerd in de nakoming van onze verplichtingen door een oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Indien er sprake is geweest van een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben en dit de nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden heeft beïnvloed, wordt onze termijn voor nakoming van de verplichtingen verlengd met de duur van de gebeurtenis en zullen wij jou hierover zo snel mogelijk informeren. Als de gebeurtenis ten einde is zullen wij, indien mogelijk, met jou een nieuwe leveringsdatum voor jouw Goederen afspreken.

8.5. Waar wij ons op beroepen: Wij willen ons met betrekking tot de Verkoop van Goederen aan jou alleen beroepen op de schriftelijke bepalingen zoals vastgelegd in deze Verkoopvoorwaarden en niet op elders gedane verklaringen.

8.6. Geen afstand van rechten: Indien wij afstand doen van ons recht bij een schendig van deze Verkoopvoorwaarden door jou heeft dit niet tot gevolg dat wij afstand doen van ons recht bij toekomstige schending, hetzij van dezelfde hetzij van een andere aard, en dit mag ook niet als zodanig worden uitgelegd. Indien wij vertraagd maatregelen ondernemen in geval van een schending door jou, ontslaat of ontheft jou dit in geen geval van, noch is dit anderszins van invloed op jouw aansprakelijkheid op grond van deze Verkoopvoorwaarden.

8.7. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze hetzij persoonlijk overhandigd, hetzij per e-mail (tenzij jij ons een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), hetzij per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat jij aan ons hebt verstrekt of aan ons naar het adres van ons hoofdkantoor.

8.8. Geen rechten van derden: Alle bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing op en ten behoeve van Groupon Goods, haar dochtermaatschappijen, holdingmaatschappijen van Groupon Goods, met haar (of hen) gelieerde ondernemingen en haar (of hun) externe aanbieders van content en licentiegevers en ieder van hen heeft het recht op dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens haar een beroep te (laten) doen of af te (laten) dwingen (onder het voorbehoud dat deze Verkoopvoorwaarden kunnen variëren of geannuleerd kunnen worden zonder instemming van deze partijen). Op grond van de voorgaande zin kan geen enkele bepaling van deze Verkoopvoorwaarden op enige andere wijze worden afgedwongen door een persoon die geen partij bij de overeenkomst is.

8.9. Postcontractuele werking: In elk geval blijven de bepalingen van Afdelingen 1, 2, 4, 7 en 8 ‎van deze Verkoopvoorwaarden van kracht na beëindiging van de overeenkomst, tezamen met de bepalingen waarvan is bepaald, dat deze van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de overeenkomst of waarvan op grond van hun aard of context kan worden afgeleid, dat deze van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.

8.10. Salvatorische clausule: Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden onwettig, niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling uit de Verkoopvoorwaarden worden verwijderd, zonder dat hierdoor de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden worden aangetast. Voor zover mogelijk, wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast.

8.11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Wij zullen ons uiterste best doen om alle geschillen met betrekking tot deze Verkoopvoorwaarden op te lossen. Indien je een rechtsvordering tegen ons wilt instellen, is het Nederlandse recht van toepassing op deze Verkoopvoorwaarden (en op alle niet-contractuele verhoudingen tussen jou en ons) en dienen deze conform Nederlands recht te worden uitgelegd. Partijen komen hiermee overeen dat de exclusieve jurisdictie berust bij de bevoegde rechter te Amsterdam. Partijen komen eveneens overeen dat het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet op deze transactie van toepassing is.

9. Klantenservice

Contactinformatie

Telefoon. +31 (0)20 4350369

Neem contact met ons op. https://www.groupon.nl/customer_support#contact-us ;

Groupon International Travel GmbH - Voucher Verkoopvoorwaarden

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Groupon International Travel GmbH koopt.

1.2 Met Groupon wordt Groupon International Travel GmbH bedoeld, een bedrijf dat is onderworpen aan Zwitsers recht, geregistreerd in Schaffhausen, Zwitserland en statutair gevestigd te c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Zwitzerland. Groupons registratienummer is CHE-180.110.104 en haar BTW-nummer is CHE-349.386.564.

1.3 Onder 'Voucher' wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Voucher (de 'Voucher Houder') het recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming van de Onderneming binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod Onderneming' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op Groupons website en op de Voucher.

1.5 De Onderneming is een niet met Groupon verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt. Groupon verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige wat zij doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen.

1.6 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 27.06.2017 plaats. Groupon behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher

2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij Groupon International Limited.

2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Groupon tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Groupon hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Groupon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Groupon, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Groupon, een met Groupon gelieerde derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd.

2.3 De Onderneming kan eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de koop, levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming.

3. Inwisselen van een Voucher

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Voucher alleen bij de Onderneming en niet bij Groupon worden ingewisseld;

(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en

(d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Onderneming gaat inwisselen.

3.2 Alle Vouchers die door Groupon worden verkocht zijn zgn. 'single-purpose' Vouchers die alleen bij de Onderneming kunnen worden ingewisseld.

3.3 Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch. Het kan niet meer ingewisseld worden en je hebt geen recht op vergoeding of compensatie.

3.4 In het geval dat een Aanbod Onderneming op de Groupon Website een 'Direct bestellen' deal is, verzamelt Groupon jouw verzendingsgegevens op het moment van de aankoop. Groupon geeft dan deze gegevens voor jou door aan de Onderneming. De Onderneming vraagt dan jouw Voucher en stuurt het Aanbod Onderneming aan jou.

3.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Onderneming. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Groupon kan de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming niet beïnvloeden.

3.6 Indien je de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.7 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Voucher bij een Onderneming inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod Onderneming, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.8 Groupon mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Voucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de Voucher koopt.

3.9 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal Groupon jou hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. Groupon zal je hetzij een nieuwe voucher met vergelijkbare voordelen (indien voorhanden) of restitutie van de koopprijs van de Voucher aanbieden.

4. Gebruik van een Voucher

4.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik).

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Groupon noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Groupon – leiden tot ongeldigheid van de Voucher.

4.5 Het reproduceren van een Voucher is verboden.

4.6 Het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien je echter jouw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee Groupon uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest. Aangezien Groupon niet verantwoordelijk is voor de levering of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, heeft Groupon haar diensten in volle omvang aan jou geleverd, als jouw Voucher is ingewisseld. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, om twijfel te voorkomen, deze paragraaf ook van toepassing is op alle 'Direct bestellen' deals.

5.2 Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

5.2.1 door het invullen en toesturen van het annuleringsformulier ;

5.2.2 door contact met ons op te nemen onder https://grouponnl.zendesk.com/account/dropboxes/20145298#/dropbox/tickets/new ; of

5.2.3 door naar ons in paragraaf 1.2 aangegeven adres te schrijven.

5.3 Indien je jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal Groupon jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Groupon over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien je niet in staat bent geweest jouw Voucher bij de Onderneming in te wisselen voor afloop van de Geldigheidsperiode om redenen waaraan jij geen schuld hebt, kom je eventueel in aanmerking voor een restitutie. Om een restitutie te ontvangen, moet je jegens Groupon in redelijkheid aantonen, dat jouw onvermogen om de Voucher in te wisselen niet jouw schuld was. De beslissing om een restitutie toe te kennen wordt geheel naar eigen inzicht door Groupon genomen.

5.5 Indien jij je Voucher inwisselt, maar de Onderneming jou het Aanbod Onderneming nog niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, dien je je rechtstreeks tot de Onderneming te wenden. De Onderneming en niet Groupon is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Het enige wat Groupon doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Groupon, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem tussen jou en de Onderneming op te lossen.

5.6 Tenzij je Groupon van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder https://grouponnl.zendesk.com/account/dropboxes/20145298#/dropbox/tickets/new . Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener af te stemmen om een restitutie te verkrijgen. Groupon verleent niet meer dan één restitutie.

5.7 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Groupon hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming en niet Groupon:

6.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Voucher Houder als de Voucher ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming en voor het Aanbod Onderneming zelf.

7. Groupons normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 Groupon verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

7.1.2 de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 Groupon is altijd aansprakelijk voor: (a) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (b) elke impliciete contractuele voorwaarde die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Groupon niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 Groupon kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming. Groupon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming.

7.5 Groupon is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Groupons aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Voucher overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.

8. Groupons Website

Met Groupons Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher van Groupon kunt kopen. De Website waarop Groupon de Vouchers aanprijst is eigendom van Groupon International Limited. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website, die uitdrukkelijk deel uitmaken van deze Verkoopvoorwaarden, kun je hier vinden.

9. Overig

9.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Groupon geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Groupon afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Groupon kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

9.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Groupon een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Groupon aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Groupon hebt verstrekt bij de registratie voor het Groupon account. Je kunt elke kennisgeving aan Groupon sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

9.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Exclusieve bevoegdheid bij alle geschillen hebben de rechtbanken in Amsterdam.

Verkoopvoorwaarden - Reserveringen

1. Basisinformatie over deze algemene voorwaarden

1.1. Groupon International Travel GmbH: Groupon International Travel GmbH is een bedrijf dat geregistreerd is in Zwitserland onder nummer CHE-180.110.104 met hoofdkantoor te c/o Wadsack Schaffhausen AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Zwitserland (waarnaar wordt verwezen als "Groupon Travel", "ons", "wij/we" of „onze"). Btw-nummer is CHE-349.386.564.

1.2. Groupon Travel en Leveranciers: Wij treden op als agent voor de Leverancier. De Leverancier (of de manager van de Leverancier) is wettelijk verantwoordelijk voor het verstrekken van jouw Accommodatie. Als wij als agent optreden, zijn wij nooit wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in jouw Accommodatie.

1.3. Wat zijn deze Algemene voorwaarden? Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig want ze zijn van toepassing op jouw gebruik van de Diensten, de Booking Calendar Tool, alle Reserveringen en alle Accommodaties (of anderszins). Deze algemene voorwaarden zijn een wettelijk document dat de overeenkomst ("Overeenkomst") vormt tussen jou (waarnaar wij in dit document verwijzen as “jij”, "jou" of "jouw") en Groupon Travel. Leveranciers hebben hun eigen toepasselijke algemene voorwaarden. Deze Overeenkomst is onderworpen aan alle relevante algemene voorwaarden van de Leverancier en je stemt ermee in deze algemene voorwaarden na te leven bij het maken van een Reservering. In geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden van een Leverancier, hebben de algemene voorwaarden van de Leverancier voorrang op deze Overeenkomst.

1.4. Deze Overeenkomst: Je dient deze Overeenkomst te accepteren en daarvoor een contract met ons aan te gaan betreffende de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst voordat je onze Booking Calendar Tool gebruikt.

1.5. Jouw wettelijke rechten: Niets in deze Overeenkomst is van invloed op jouw niet-uitsluitbare wettelijke rechten als consument.

1.6. Herzieningen van deze Overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op [DD/MM/YYYY]. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen (deze wijziging zal online gepubliceerd worden). Alle wijzigingen in deze Overeenkomst die aangebracht worden nadat jij jouw bevestigingse-mail voor de reservering van de Accommodatie hebt ontvangen, zal voor de betreffende reservering niet op jou van toepassing zijn.

1.7. Definities: In deze Overeenkomst worden verschillende gedefinieerde termen gebruikt. Je kunt deze termen herkennen doordat ze met een hoofdletter beginnen. Gedefinieerde termen worden in deze Overeenkomst en in Artikel 13 van deze Overeenkomst gedefinieerd.

2. Jouw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst

2.1. Minimum leeftijd: Uitsluitend personen van 18 jaar en ouder kunnen een Reservering maken of een Aankoop doen.

2.2. Nauwkeurige informatie en openbaarmaking: Je begrijpt en stemt ermee in dat Groupon Travel en alle Leveranciers zich het recht voorbehouden jouw Accommodatie op elk moment te annuleren omdat jij hebt nagelaten alle relevante informatie over jezelf of andere personen waarvoor jij de Accommodatie reserveert, te verstrekken. Je garandeert dat:

2.2.1. alle informatie die je aan ons verstrekt die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst waar, volledig en nauwkeurig is;

2.2.2. je ons onmiddellijk zult informeren over alle wijzigingen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die je aan ons verstrekt;

2.2.3. je erkent en ermee instemt dat het jouw verantwoordelijkheid is feiten over jezelf en andere personen waarvoor je de Accommodatie reserveert, bekend te maken die van invloed kunnen zijn op jouw (of hun) mogelijkheid om te reizen, zoals een misdrijf en eerdere uitzettingen van de bestemming(en) waar je naartoe reist;

2.2.4. indien jij of een persoon waarvoor je een Accommodatie reserveert naar een jurisdictie wil reizen (inclusief de VS) waarvoor een verklaring van het strafblad nodig is en jij of een persoon waarvoor je de Accommodatie reserveert een strafblad heeft, inclusief verkeersovertredingen, dan moet je dergelijke feiten op het moment van Reservering vermelden; en

2.2.5. jij je bewust bent van alle regels betreffende toegang tot een gebied waar je naartoe reist, inclusief paspoortbeperkingen en -vereisten (zoals blanco pagina's in het paspoort, geldigheid van het paspoort): jij geen strafblad hebt dat je ervan weerhoudt te mogen reizen naar het desbetreffende gebied of land; en je aan alle benodigde visa, vaccins en administratieve of sanitaire vereisten voldoet. Groupon Travel is niet aansprakelijk indien de toegang tot het gebied of land van jouw Accommodatie je wordt ontzegd doordat je niet voldoet aan het bovenstaande. Indien jou de toegang wordt ontzegd, heb je geen recht op terugbetaling van een bedrag.

2.3. Reserveringen voor anderen: Indien je Reserveert voor andere personen dan jijzelf, verklaar je dat je bevoegd bent tot dergelijke Reserveringen namens dergelijke personen en dat alle personen in de Reservering (en hun persoonlijke vertegenwoordigers) ermee hebben ingestemd om gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.

2.4. Gedrag: Je gedraagt je op een manier die geen verstoring of hinder veroorzaakt of gevaar oplevert voor andere personen en/of schade toebrengt aan eigendom tijdens jouw gebruik van de Accommodatie. Indien jij (of een persoon waarvoor jij de Accommodatie reserveert) op enig moment tussen jouw vertrek en jouw terugkomst wordt gearresteerd of een verbod tot reizen krijgt opgelegd, naar goeddunken van de Leverancier, of indien je uit jouw Accommodatie wordt gezet naar goeddunken van de Leverancier, zullen wij namens de Leverancier geen terugbetaling uitvoeren van dat deel van de kosten van jouw Accommodatie waarvan je geen gebruik hebt kunnen maken vanwege jouw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor jij de Accommodatie hebt gereserveerd). Je stemt ermee in ons te vergoeden voor verliezen, aansprakelijkheden of kosten die wij hebben gemaakt ten gevolge van claims of rechtsprocedures die worden ingediend of gedreigd worden tegen ons als gevolg van of in verband met jouw gedrag (of het gedrag van personen waarvoor jij de Accommodatie hebt gereserveerd) onder deze Overeenkomst.

2.5. Fraude: Indien wij of een Leverancier geïnformeerd worden over vermoedelijke of feitelijke fraude of onwettige activiteit in verband met enige betaling die is uitgevoerd in verband met een Accommodatie, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw Accommodatie met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding aan jou te annuleren. Een dergelijke annulering vindt plaats zonder afbreuk te doen aan enige rechten die wij tegen jou kunnen doen gelden.

3. Jouw contract voor reisproducten

3.1. De Leverancier is wettelijk verantwoordelijk voor de levering van jouw Accommodatie (hoewel wij verantwoordelijk blijven voor hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen). Indien van toepassing zullen wij jou informeren over de algemene voorwaarden van de Leverancier die relevant zijn voor jouw Accommodatie. Je stemt ermee in en begrijpt dat het jouw verantwoordelijkheid is de instructies en algemene voorwaarden van de Leveranciers na te leven.

3.2. Accommodatie: Indien je een Accommodatie reserveert bij ons, wordt het wettelijke contract voor de levering van de Accommodatie dat daaruit voortvloeit afgesloten tussen jou en de Leverancier.

4. Reserveren van reisproducten

4.1. Reservering: Afhankelijk van beschikbaarheid kun je als volgt reserveren:

4.1.1 . Online via de website van Groupon International Limited of via een andere website waarop wij de Accommodaties beschikbaar stellen.

4.2. Reserveren: Om online te reserveren moet je de Accommodatie kiezen die jij wilt kopen via de Booking Calendar Tool, kies dan jouw kamertype en reisdata, klik op "Boek" (Reserveren), voer jouw betalingsinformatie, e-mailadres en andere gegevens in en klik op "Boeking bevestigen" (Bestelling afronden). Na succesvolle afronding van deze stappen, heb je gereserveerd en ontvang je een e-mail met informatie over jouw Reservering. De bevestigingse-mail van de reservering bevat alle relevante informatie over jouw Accommodatie.

4.3. Controleren van jouw reserveringsinformatie: Het is belangrijk dat je de gegevens in de bevestigingse-mail van de reservering controleert als je deze ontvangt. In het geval er verschil is tussen jouw Reservering en de bevestigingse-mail van de reservering of als je de bevestigingse-mail niet ontvangen hebt, moet je onmiddellijk contact opnemen met ons via https://www.groupon.nl/contact.

5. Prijzen

5.1. Aan wie betaal je: Al jouw betalingen voor een Accommodatie worden door ons ontvangen. Als wij besluiten jouw Reservering te accepteren en jouw betaling is goedgekeurd, sturen wij jou een reserveringsbevestiging per e-mail die tevens geldt als onze acceptatie van jouw Reservering.

5.2. Eindprijs: Wij behouden ons het recht voor de prijzen van Accommodaties te wijzigen vóór Reservering conform de algemene voorwaarden van de Leverancier. Je wordt vóór Reservering geïnformeerd over de meest recente prijzen van een Accommodatie. De prijs kan verschillen van de prijs die oorspronkelijk werd weergegeven.

5.3. Prijsfouten: In sommige gevallen kunnen fouten optreden. Dit kan ook het geval zijn in de prijzen bij Reservering. Indien wij een fout hebben gemaakt (een menselijke, technische of andere fout), behouden wij ons het recht voor jou de keuze te bieden om opnieuw te reserveren tegen de correcte prijs of om volledige terugbetaling van het betaalde bedrag te ontvangen.

5.4. Boekingskosten: Alle bevestigde Reserveringen kunnen onderworpen zijn aan kosten van creditcards of American Express indien je deze als betalingsmethode gebruikt.

5.5. Belastingen: In sommige landen kunnen belastingen, heffingen, bijdragen, rechten, kosten, aanslagen of andere kosten (gezamenlijk "belastingen") worden geheven door de plaatselijke autoriteiten. Toepasselijke belastingen voor jouw Reservering zijn vermeld in de deal voorwaarden of in de algemene voorwaarden van de Leverancier. Wij wijzen je erop dat uitsluitend jij aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor het betalen van al deze belastingen.

5.6. Extra's: Wij wijzen je erop dat er tijdens en gedurende jouw gebruik van de Accommodatie overige extra's tegen betaling beschikbaar kunnen zijn voor jou. Deze overige extra's omvatten maaltijden in het hotel, internet in hotel, enz. ("Overige extra's"). Voor zover jij geen Overige extra's hebt gekocht via de Booking Calendar Tool als onderdeel van jouw Accommodatie, zijn Overige extra's jouw financiële aansprakelijkheid ten opzichte van de Leverancier en Groupon Travel is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verstrekking, uitvoering, het genot of anderszins van de Overige extra's.

5.7. Herziening van de prijs van de Accommodatie na reservering: Op grond van Artikel 6 en Artikel 5.3 zal Groupon Travel de prijs van jouw Accommodatie niet wijzigen.

5.8. Terugbetaling: In het geval jij een (volledige of gedeeltelijke) terugbetaling van ons ontvangt, betalen wij jou terug via de oorspronkelijke betalingsmethode.

6. Wijzigingen en annuleringen

6.1. Indien jij jouw Accommodatie wijzigt

6.1.1. Het kan zijn dat Groupon Travel niet in staat is de naam van de personen voor jouw Reservering te wijzigen. Eventuele instemming met een naamswijziging gebeurt naar ons eigen goeddunken. Indien wij een naam niet wijzigen voor jouw Accommodatie, kan het zijn dat je moet annuleren en opnieuw een Accommodatie moet reserveren afhankelijk van de beschikbaarheid (en dat je de aan annulering verbonden kosten verschuldigd bent). Indien je vragen hebt over het wijzigen van een naam kun je contact met ons opnemen via Klantenservicepagina .

6.1.2. Elke wijziging van andere gegevens dan een naam kan misschien niet worden uitgevoerd. Je kunt echter jouw Accommodatie altijd annuleren en opnieuw reserveren, afhankelijk van de beschikbaarheid (wij wijzen je echter op de opmerkingen hierover in Artikel 6.2 hieronder).

6.1.3. Niets in dit Artikel 6.1 is een beperking van jouw wettelijke rechten.

6.2. Indien jij jouw Accommodatie annuleert

6.2.1. Wij wijzen je erop dat elke Accommodatie kosteloos geannuleerd kan worden tot de annuleringsdatum (indien er een annuleringsdatum is). De annuleringsdatum is te vinden onder de algemene beperkingen van de Accommodatie. De annuleringsdatum staat ook in de bevestigingse-mail van jouw reservering vermeld. Na deze annuleringsdatum wordt jouw Accommodatie niet terugbetaald en kan niet meer geannuleerd worden. Indien je een annulering wilt bespreken, kun je contact met ons opnemen via Klantenservicepagina .

6.3. Indien wij of de Leverancier jouw Accommodatie wijzigen: Het kan voorkomen dat een Leverancier een wijziging aan moet brengen in jouw Accommodatie. Wij of de Leverancier zullen jou over dergelijke wijzigingen zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is informeren en jou informatie verschaffen over jouw nieuwe Accommodatie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen aangezien wij niet de Leverancier zijn.

6.4. Indien wij of een Leverancier jouw Accommodatie annuleren: Groupon Travel behoudt zich het recht voor jouw Accommodatie om ongeacht welke reden en zonder vergoeding te annuleren indien de annulering een gevolg is van Overmacht of nalatigheid van jouw kant in de volledige betaling van de kosten van jouw Accommodatie.

7. Zorgnormen

7.1. Groupon Travel garandeert dat:

7.1.1. zij redelijke vakkennis en zorgvuldigheid zal betrachten bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst;

7.1.2. zij bevoegd is tot het beschikbaar stellen van de Diensten die worden aangeboden op bevoegde websites; en

7.1.3. zij niet zal handelen in strijd met de vereisten van professionele zorgvuldigheid.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1. Aansprakelijkheidsbeperking: Dit Artikel 8 heeft voorrang op alle andere Artikelen van deze Overeenkomst en zet de volledige aansprakelijkheid van Groupon Travel uiteen met betrekking tot:

8.1.1. de uitvoering, niet-uitvoering, uitgestelde uitvoering of vertraging van uitvoering van deze Overeenkomst of de Diensten of enige levering van een Accommodatie (of een deel daarvan); of

8.1.2. anderszins met betrekking tot deze Overeenkomst of het afsluiten de uitvoering van deze Overeenkomst.

8.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor een Accommodatie van Leveranciers als we als agent optreden: In het geval wij optreden als agent voor Leveranciers is het onze verantwoordelijkheid de Leveranciers te kiezen die over redelijke vakkennis beschikken en zorg betrachten. Voor zover (i) wij met redelijke vakkennis en zorg gehandeld hebben bij de selectie van de Leverancier(s) en (ii) wettelijk toegestaan, sluiten wij alle verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid uit voor het verstrekken van jouw Accommodatie of enig handelen of nalaten van de Leverancier. Dit is op grond van het feit dat het wettelijke contract en de wettelijke verantwoordelijkheid voor de levering van jouw Accommodatie plaatsvindt tussen jou en de Leverancier (en niet Groupon Travel).

8.3. Waar wij niet aansprakelijk voor zijn: Wij zijn niet aansprakelijk indien het nalaten van de uitvoering van deze Overeenkomst:

8.3.1. te wijten is aan jou;

8.3.2. te wijten is aan de Leverancier;

8.3.3. te wijten is aan het nalaten van een derde die geen relatie heeft met het verstrekken van de Accommodatie en indien dit nalaten een gevolg is van Overmacht; of

8.3.4. te wijten is aan Overmacht waardoor wij deze Overeenkomst niet kunnen uitvoeren.

8.4. Beperking van aansprakelijkheid betreffende de Accommodatie: Wij wijzen onze aansprakelijkheid af en beperken deze betreffende Accommodaties die wettelijk kunnen worden uitgesloten en zijn niet aansprakelijk voor:

8.4.1. inkomstenderving;

8.4.2. verlies van feitelijke of verwachte winst;

8.4.3. contractverlies;

8.4.4. verlies van geldgebruik;

8.4.5. verlies van verwachte besparingen;

8.4.6. zakelijk verlies;

8.4.7. gemiste kansen;

8.4.8. verlies van goodwill;

8.4.9. verlies van reputatie;

8.4.10. verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; en

8.4.11. indirecte of gevolgschade.

De term "gevolgschade" betekent "gevolgschade ongeacht of de schade te voorzien, bekend, of anderszins" is/was.

8.5. Totaallimiet: In geval wij aansprakelijk worden bevonden, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot een maximum van drie keer de kosten van jouw Accommodatie.

8.6. Internationale conventies: De aansprakelijkheid van Groupon Travel wordt eveneens beperkt volgens en/of op dezelfde manier als doorrelevante internationale conventies, bijvoorbeeld het Verdrag van Parijs betreffende accommodatievoorziening, dat de hoogte van de vergoeding beperkt die jij kunt claimen voor overlijden, letsel en schade.

8.6.1. Deze Overeenkomst omvat uitdrukkelijk alle voordelen van beperkingen van vergoeding zoals hierboven vermeld of opgenomen in andere toepasselijke conventies.

9. Klachten

9.1. Klachten: Indien je een probleem hebt met jouw Accommodatie, moet je dit onmiddellijk melden bij de Leverancier van jouw Accommodatie (bijvoorbeeld de verantwoordelijke van het resort, hotelmanager, enz.). Indien jouw klacht plaatselijk niet kan worden opgelost, dien je contact met ons op te nemen en het probleem bekendmaken via Klantenservicepagina. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om snelle hulp te bieden die redelijkerwijs mogelijk is gezien de omstandigheden en die binnen onze mogelijkheden vallen. Als je niet kunt bellen, neem dan contract met ons op via onze Klantenservicepagina en vermeld het nummer en het tijdstip waarop wij jou telefonisch kunnen bereiken in een poging om jou hulp te bieden.

9.1.1. Indien jouw klacht niet wordt opgelost nadat je de Leverancier hebt geïnformeerd en ons hebt gebeld (op het bovenstaande nummer), dien je binnen een redelijke termijn na thuiskomst een schriftelijke klacht in te dienen op het volgende adres: travelsupport@groupon.nl, onder vermelding van jouw reserveringsnummer en alle andere relevante informatie die wij redelijkerwijs kunnen vragen met betrekking tot jouw Accommodatie en om je te identificeren. Dit is het speciale adres dat wij gebruiken om alle klachten betreffende reizen af te handelen.

10. Gegevensbescherming

10.1. Privacy praktijken: Bij het reserveren of kopen van een Accommodatie via Groupon Travel stem je ermee in dat wij informatie over jou verzamelen, verwerken en gebruiken zoals beschreven in ons Privacybeleid . Onze Diensten worden beschikbaar gesteld via Groupon International Limited, en zijn onderworpen aan het privacybeleid , de Gebruiksvoorwaarden van Groupon International Limited, de Verkoopvoorwaarden van Groupon Travel, het Privacybeleid van Groupon International Limited, het Privacy beleid van Groupon Travel en het Cookies-beleid.

11. Nuttige informatie

11.1. Paspoortvereisten: Voor alle Accommodaties is een geldig paspoort vereist (geldig tot minstens zes (6) maanden na het einde van jouw vakantie). Jouw specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend jouw verantwoordelijkheid. Je moet dit voor vertrek bevestigen bij de relevante ambassades en/of consulaten. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af indien je niet kunt reizen omdat je niet voldoet aan de paspoort-, visum- en immigratievereisten of indien je niet beschikt over de relevante vaccincertificaten. Inwoners van de Europese Unie kunnen voor reizen binnen de Europese Unie volstaan met een geldig identiteitsbewijs.

11.2. Gegevens met betrekking tot de gezondheid : Afhankelijk van jouw Accommodatie kunnen verplichte gezondheidsservices van toepassing zijn op jouw reis. Wij raden je aan minstens acht (8) weken voor vertrek een gezondheidszorgprofessional te raadplegen (je huisarts, een verpleegkundige, een apotheker of centrum voor gezondheid en reizen).

11.3. Reisverzekering: Het is belangrijk en sterk aan te raden om een reisverzekering af te sluiten die de volledige duur (en alle aspecten van) jouw Accommodatie dekt. Dit om er zeker van te zijn dat je financieel beschermd bent in geval je jouw vakantie in bepaalde gevallen moet annuleren. De dekking die je nodig hebt, hangt van jouw specifieke Accommodatie af.

12. Wettelijke informatie

12.1. Interpretatie: In deze Overeenkomst:

12.1.1. omvatten woorden die personen aanduiden natuurlijke personen, partnerschappen, partnerschappen met beperkte aansprakelijkheid, bedrijfsorganen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid;

12.1.2. zijn titels van artikelen (zoals "12. WETTELIJKE INFORMATIE" aan het begin van dit Artikel) uitsluitend informatief en maken geen deel uit van en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst;

12.1.3. zijn titels van artikelen (zoals "Interpretatie:" aan het begin van Artikel 12.1) bedoeld als hulp bij de interpretatie van de artikelen waarin zijvoorkomen; en

12.1.4. hebben verwijzingen naar "omvat/omvatten" en "inclusief" de respectievelijke betekenis "omvat/omvatten zonder beperkingen" en "inclusief en zonderbeperkingen".

12.2. Geen verklaring van afstand: Indien wij nalaten jou te dwingen tot uitvoering van jouw verplichtingen onder deze Overeenkomst of indien wij onze rechten tegen jou niet uitoefenen, of indien wij dit vertraagd doen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten tegen jou en dat je niet hoeft te voldoen aan dergelijke verplichtingen. Indien wij geen maatregelen treffen naar aanleiding van nalatigheid van jouw kant, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk aangeven en dit houdt niet in dat latere nalatigheden automatisch gevrijwaard zullen zijn.

12.3. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst worden kennisgevingen aan beide partijen schriftelijk gegeven en worden persoonlijk overhandigd, elektronisch gemaild (anders dan de gevallen waarin jij een kennisgeving stuurt aan Groupon Travel betreffende een gerechtelijke procedure of voor het indienen van een klacht volgens Artikel 9.1.1) of per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat je hebt verstrekt bij jouw Reservering of naar het hoofdkantoor van Groupon Travel.

12.4. Overleving: De bepalingen van Artikelen 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12 en 13 van deze Overeenkomst, samen met de bepalingen die van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst of die op grond van hun aard of context van kracht blijven na een dergelijke beëindiging, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

12.5. Deelbaarheid: Als enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om een andere reden niet-uitvoerbaar is, dan zal die bepaling als afgesplitst worden beschouwd en zal de onuitvoerbaarheid daarvan geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

12.6. Geen partnerschap/agentschap: Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een joint venture, partnerschap of agentschapsrelatie tussen jou en Groupon Travel en geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid aansprakelijkheden, schulden of kosten of contracten of andere akkoorden aan te gaan in naam van of namens de andere partij.

12.7. Geen andere voorwaarden: Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst worden hiermee garanties, voorwaarden en andere bepalingen, hetzij uitdrukkelijke hetzij impliciet, op grond van reglementen, algemene wetgeving of anderszins, uitgesloten voor zover dit maximaal wettelijk is toegestaan.

12.8. Overdracht: Een overdracht is het overdragen van jouw rechten onder deze Overeenkomst (bijvoorbeeld een recht om vergoeding te ontvangen indien je hier recht op hebt). Je mag jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet overdragen, overbrengen, verpanden, belasten, in onder aanneming overdragen, onder voogdij plaatsen of verhandelen. Wij hebben het recht alle of een deel van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst over te dragen of anderszins toe te wijzen aan enig(e) persoon, entiteit of bedrijf en je stemt er hierbij mee in om mee te werken aan overdracht van deze Overeenkomst en/of rechten en/of verplichtingen door Ons.

12.9. Volledige Overeenkomst: Deze Overeenkomst (en de Gebruiksvoorwaarden van Groupon International Limited, het Privacybeleid van Groupon International Limited, het Privacybeleid van Groupon Travel en het Cookiesbeleid van Groupon International Limited) bevatten alle voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen betreffende het onderwerp en vervangen en hebben voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken en akkoorden tussen de partijen. Er worden geen verklaringen, aannames of beloftes gedaan of geïmpliceerd voor hetgeen mondeling of schriftelijk is verklaard in onderhandelingen tussen partijen vóór deze Overeenkomst, behalve indien uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst.

12.10. Toepasselijk recht en jurisdictie: We doen ons best om eventuele geschillen over deze Verkoopvoorwaarden op te lossen. Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Exclusieve bevoegdheid bij alle geschillen heeft de rechtbank te Amsterdam. Hetgeen in deze clausule is bepaald, is (ook) van toepassing op alle niet-contractuele relaties tussen jou en ons.

13. Definities

13.1. Accommodatie betekent accommodatie voor personen in een gebouw, inclusief hotels, appartementen, timeshares, villa's en huizen.

13.2. Overeenkomst betekent bepalingen van deze Overeenkomst (en omvat alle andere overeenkomsten of algemene voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen).

13.3. Reservering betekent het doen van een aankoopvoorstel voor een Accommodatie (deze definitie omvat "Reserveren" en "Gereserveerd").

13.4. Booking Calendar Tool betekent de applicatie waarmee consumenten hun kamertype en reisdata kunnen kiezen. De Booking Calendar Tool geeft ook prijsinformatie voor de Accommodaties.

13.5. Wijziging betekent een wijziging in jouw Accommodatie voor jouw geplande vertrek, inclusief een verandering in: het resort waar je verblijft, jouw accommodatie in een accommodatie van een andere categorie en de bijbehorende prijswijziging enz.

13.6. Overmacht betekent een voorval buiten de redelijke controle van Groupon Travel of een Leverancier, dat niet voorkomen had kunnen worden, zelfs indien alle zorgvuldigheidsmaatregelen getroffen zijn, inclusief maar niet beperkt tot, een natuurramp, oorlog, oproer, invasie, handelen van buitenlandse vijanden, vijandigheden, burgeroorlog, opstand, revolutie, brand, ontploffing, falen van openbare voorzieningen of burgeronrust, bliksem, overstroming, orkanen, aardbevingen, stormen, tornado's, terroristische of sabotagehandelingen, beperkende overheidswet- en regelgeving, stakingen, lock-outs, industriële onenigheid of andere arbeidsconflicten van ongeacht welke aard, burgerlijke onrust, ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit van een nucleaire brandstof of radioactiviteit, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een nucleair geheel of nucleaire component, epidemie en andere natuurrampen of slechte weersomstandigheden.

13.7. Groupon International GmbH Website betekent elke website die wordt aangeboden of beheerd door Groupon International GmbH of een andere bevoegde entiteit van Groupon via welke Groupon Travel Diensten beschikbaar worden gesteld, en die van tijd tot tijd kunnen veranderen.

13.8. Aankoop betekent dat Groupon Travel een Reservering heeft geaccepteerd en de aankoop heeft verwerkt van een Accommodatie door een consument bij een Leverancier. Deze definitie omvat " Gekocht ".

13.9. Diensten betekent de diensten die verstrekt worden door Groupon Travel aan consumenten op grond van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het optreden als agent namens Leveranciers ten behoeve van het ter beschikking stellen van Accommodaties voor Reservering, het verwerken van de verkoop van dergelijke Accommodaties en het uitvoeren van klantenservices. Deze definitie omvat " Services ".

13.10. Leverancier betekent een leverancier van de Accommodaties die worden aangeboden voor reservering en verkoop via Groupon Travel's Diensten. De Leverancier is de enige partij die het financiële risico draagt voor het verstrekken van de Accommodatie aan jou.

Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming, Groupon International Limited, die zal opereren onder eigen juridische voorwaarden. Dit betekent dat de site www.groupon.nl per 28 december 2012 wordt onderhouden door Groupon International Limited, onder de voorwaarden van Groupon International Limited.