GEDRAGSCODE VOOR VERKOPERS VAN GROUPON  
Ingangsdatum: 16 November 2021

 

Deze Gedragscode voor Verkopers (de "Code") bepaalt de richtlijnen en de vereisten voor alle handelaars, verkopers en leveranciers (samen "Verkopers") die een zakelijke relatie hebben met een onderneming of een filiaal van Groupon Inc. (samen “Groupon” of “wij”).  

 

We verwachten van onze Verkopers (met inbegrip van hun werknemers, vertegenwoordigers, toeleveranciers en partners) dat zij deze Code bij de zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon zullen respecteren, zelfs als de Code de vereisten van de toepasbare wetten overschrijdt.  Overtredingen van de Code kunnen tot ernstige consequenties voor Groupon en/of de Verkopers leiden.  Groupon zal daarom de nodige maatregelen treffen om naleving van de Code zeker te stellen, met inbegrip van beëindiging van de zakelijke relatie met de Verkoper. 

 

ANTIOMKOPING & ANTICORRUPTIEBELEID 

 

Boekhouding, financiële bestanden en zakelijke integriteit. Groupon verbiedt corruptie, afpersing en verduistering in welke vorm dan ook. Verkopers moeten dan ook waarborgen dat hun met de zakelijke activiteit met Groupon verband houdende boekhouding en financiële bestanden voldoen aan de toepasbare wetten en voldoen aan de desbetreffende normen wat betreft nauwkeurigheid en volledigheid. Groupon verwacht tevens van Verkopers dat zij eerlijke en nauwkeurige rekeningen indienen. De rekeningen dienen per element gedetailleerd te zijn, het bestelnummer (“PO”) te vermelden (indien van toepassing), de nodige documentatie te omvatten en te voldoen aan alle andere vereisten die in het/de relevante contract/en bepaald zijn. Het splitsen van rekeningen om vereisten voor goedkeuring te omzeilen is niet toegestaan. Groupon zal geen zaken doen met een Verkoper, tenzij de documentatie een ondertekend contract met Groupon en een goedgekeurde PO (indien vereist) omvat.  

 

Omkoping, steekpenningen en onrechtmatige betalingen. De Verkopers dienen zich ervan te vergewissen dat hun werknemers, vertegenwoordigers, toeleveranciers en partners in overeenkomst handelen met de toepasbare wetten voor antiomkoping en anticorruptie, inclusief maar niet beperkt tot de 'Foreign Corrupt Practices Act' (“FCPA”) van de VS en de 'Bribery Act' van het VK.  In deze context is het Verkopers niet geoorloofd om smeergeld, steekpenningen of andere onrechtmatige of illegale betalingen te beloven, te bieden of te accepteren, of om een beroep te doen op derde partijen om dit soort gedrag te bevorderen in het kader van de zakelijk activiteiten met of ten behoeve van Groupon.  Als voorbeeld noemen we contant geld of gelijkwaardig (zoals cadeaubonnen met wat voor aanduiding dan ook), geschenken, diensten of andere stimulansen, met de bedoeling om een onrechtmatig zakelijk voordeel te verkrijgen. Deze vereiste geldt in alle omstandigheden, maar in het bijzonder voor transacties in verband met overheidsfunctionarissen, politieke kandidaten of andere openbare persoonlijkheden of eenheden.  

 

Zakelijke beleefdheidsgebaren  Verkopers dienen het aanbieden van cadeaus, maaltijden, vermaak of reizen (samen “Zakelijke beleefdheidsgebaren”) te vermijden, die werknemers of vertegenwoordigers van Groupon mogelijkerwijs op ongepaste wijze beïnvloeden of lijken te beïnvloeden, of die Groupon of de Verkoper in verlegenheid kunnen brengen. Verkopers dienen zich nooit verplicht te voelen om zakelijke beleefdheidsgebaren te verstrekken aan welke werknemer of vertegenwoordiger van Groupon dan ook, zelfs als de zakelijke beleefdheidsgebaren slechts een nominale waarde hebben.  Als een Verkoper een zakelijk beleefdheidsgebaar wil doen t.a.v. een werknemer of een vertegenwoordiger van Groupon, dan dient dit zakelijke beleefdheidsgebaar te voldoen aan de toepasbare wetten en de volgende richtlijnen:  

 

Cadeaus 

  

  • Aanvaardbaar: Cadeaus die onregelmatig worden gegeven en geen substantiële waarde hebben, zoals voedingsartikelen of promotioneel materiaal met het logo van de Verkoper (bijv. t-shirts, petten, pennen, enz.). 

  

  • Niet aanvaardbaar: Contant geld of gelijkwaardig (zoals BitCoin, betaalkaarten, pre-paid kaarten, cadeaubonnen etc.) van welke waarde dan ook, of andere zaken met een waarde van meer dan USD 250,00 tenzij ze vooraf zijn goedgekeurd door het Compliance Team van Groupon via legalcompliance@groupon.com.

  

  • Zakelijke beleefdheidsgebaren die gedaan worden t.a.v. werknemers of vertegenwoordigers van Groupon, die niet aan deze richtlijnen voldoen, zullen teruggestuurd worden naar de Verkoper of op een overeenkomstige manier worden behandeld.  Bederfelijke artikelen kunnen aan onze teams en/of aan een liefdadigheidsinstelling worden gegeven.  

 

Maaltijden, vermaak en reizen 

  

  • Aanvaardbaar: Redelijke kosten voor maaltijden, reizen, onderkomen en vermaak in verband met rechtmatige zakelijke doelstellingen.  Als voorbeeld noemen we het bijwonen van een zakelijke, door een Verkoper gesponsorde conferentie, of het bijwonen van een cultureel of sportief evenement met een zakelijke partner die voor een Verkoper werkt.   

 

  • Niet aanvaardbaar: Maaltijden, reizen, onderkomen of vermaak voor een bedrag van meer dan USD 250,00 per persoon (alleen of gecombineerd), tenzij vooraf goedgekeurd door het Compliance Team van Groupon via legalcompliance@groupon.com


Faciliterende betalingen. Verkopers mogen geen faciliterende betalingen (ook wel bekend als “smeergeld”) bieden of uitvoeren om de verwerking van een routinematige overheidsprocedure (bijv. een visum of een douane-inklaring) te versnellen of te verkrijgen ten behoeve van Groupon. Het anticorruptiebeleid van Groupon verbiedt faciliterende betalingen en deze worden door veel landen beschouwd als illegale omkoping.  Deze vereiste is van toepassing op alle zakelijke activiteiten die uitgevoerd worden ten behoeve van Groupon, ongeacht eventuele tegengestelde plaatselijke praktijken.  

 

Belastingontduiking. Handelaars die gevestigd zijn en/of zaken doen in het VK, of anderszins onderworpen zijn aan de UK Criminal Finances Act 2017, moeten “redelijke preventieprocedures” implementeren en handhaven, zoals vereist door de wet, om het risico te counteren van belastingontduiking of versoepeling van belastingontduiking door personen of entiteiten die verbonden zijn met de handelaar. Handelaars moeten handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot het strafrechtelijk faciliteren van belastingontduiking, inclusief de Britse Criminal Finances Act 2017.

 

ANTI-NAMAAK & BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Anti-namaak. Groupon streeft ernaar dat alle producten van de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid zijn en verwacht van de Verkopers, dat zij ons onmiddellijk inlichten als zij geloven, of reden hebben om te geloven, dat zij aan Groupon of klanten van Groupon namaak-, illegaal verkregen of gestolen producten, onderdelen of materialen hebben verstrekt.  De verkoop van namaakproducten op het Groupon-platform is ten strengste verboden. Het is de verantwoordelijkheid van elke Verkoper om alleen authentieke producten te kopen en verkopen. Verkopers dienen gevolg te geven aan verzoeken om informatie wat betreft de bron van producten, onderdelen of materialen.  

 

Bescherming van intellectuele eigendom. Verkopers moeten te allen tijde intellectuele eigendomsrechten respecteren, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van Groupon en de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Groupon en anderen omvat, maar is niet beperkt tot, het verkrijgen van de juiste autorisatie- en licentieovereenkomsten voordat enig intellectueel eigendom wordt gebruikt, het weigeren van misbruik van andermans intellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken, auteursrechten en bedrijfsgeheimen, en het naleven ervan met alle toepasselijke wetten die betrekking hebben op producten en aanbiedingen van Verkopers. Elke overdracht van technologie en kennis moet worden uitgevoerd op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wetten en intellectuele eigendomsrechten beschermt.

 

VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSPRIVACY 

 

Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens. Groupon zet zich in voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke gegevens en de vertrouwelijke gegevens van diens zakelijke partners, klanten, werknemers en sollicitanten. Groupon verplicht Verkopers zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot vertrouwelijke en bedrijfseigen gegevens en alle nodige maatregelen te nemen om alle informatie te beschermen die deze van Groupon en/of de zakenpartners, klanten, werknemers en sollicitanten van Groupon ontvangen. 

 

Gegevensbescherming en-privacy. Groupon respecteert ieders recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens, zoals deze term wordt gedefinieerd in de landen waarin Groupon actief is, en ieders recht op integriteit ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Groupon verplicht Verkopers te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake privacy en informatiebeveiliging en aanverwante wettelijke vereisten, zoals de algemene verordening gegevensbescherming ('AVG'), evenals het beleid inzake informatiebeveiliging en privacy van Groupon en eventuele specifieke maatregelen die zijn vastgelegd in de overeenkomsten van Groupon met Verkopers. Verkopers moeten zakelijke dossiers aanmaken, bewaren en verwijderen in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten. Bovendien moeten Verkopers voldoen aan de verzoeken van Groupon inzake persoonsgegevens en/of bedrijfsdossiers, en assistentie verlenen aan Groupon indien daarom wordt verzocht conform de overeenkomst tussen de Verkoper en Groupon.  

 

BELANGENCONFLICTEN

 

Verkopers moeten feitelijke of potentiële belangenconflicten vermijden die worden veroorzaakt door zakelijke of persoonlijke relaties met klanten van Groupon, andere Verkopers, concurrenten van Groupon of potentiële concurrenten of werknemers van Groupon. Elk feitelijk of potentieel belangenconflict, en elke verbinding met of aansluiting bij een Groupon-werknemer of het familielid van de werknemer, een lid van hun huishouden of iemand met wie de werknemer een belangrijke persoonlijke relatie heeft, moet worden bekendgemaakt aan de Compliance Team op legalcompliance@groupon.com

 

EERLIJKE HANDELS-, RECLAME-, CONSUMENTENBESCHERMINGS- EN MEDEDINGINGSWETTEN

 

Van Verkopers wordt verwacht dat ze alle toepasselijke wetten op het gebied van eerlijke handel, reclame, consumentenbescherming en mededinging begrijpen en naleven, inclusief eerlijke handels- en antitrustwetten.

 

Daarbij mogen partners geen misbruik maken van noodsituaties, zoals crisissen in de gezondheidszorg, natuurrampen of andere rampen, door buitensporig hoge prijzen in rekening te brengen voor producten of diensten die op Groupon worden verkocht, of door valse claims in te dienen met betrekking tot dergelijke producten of diensten.

 

Je moet ook klanten van Groupon eerlijk, rechtvaardig en gepast behandelen, evenals op een manier die voldoet aan alle toepasselijke burgerlijke en strafrechtelijke wetten en consumentenpraktijken. Klanten hebben het recht om zich te allen tijde veilig en beschermd te voelen tijdens hun interactie met partners, en Groupon verwacht dat partners legitieme zorgen van klanten snel en adequaat aanpakken. 

 

Deal- en aanbiedingsbeschrijvingen, evenals categorisatie-informatie, moeten nauwkeurig zijn. Vermeldingen van partners mogen een klant nooit iets doen geloven wat niet waar is. Partners verklaren aan Groupon dat alle product- en service-informatie in hun aanbiedingen juist is en partners nemen de verantwoordelijkheid op zich voor het bijwerken van deze beschrijvingen om ervoor te zorgen dat de opgenomen informatie juist is. 

 

Partners die producten of diensten te koop aanbieden op één van Groupon's kanalen moeten: (a) de producten of diensten die worden verkocht nauwkeurig beschrijven; (b) alleen producten of diensten adverteren die beschikbaar en in voorraad zijn en die partners in staat zijn om te vervullen; (c) zich houden aan alle verzendingsformaliteiten en tijdschema's; (d) ervoor zorgen dat de producten en diensten van redelijke kwaliteit zijn en vrij van defecten in vakmanschap, materialen en ontwerp; (e) ervoor zorgen dat hun producten echt en bonafide zijn; en (f) ervoor zorgen dat hun producten en diensten anderszins voldoen aan alle toepasselijke wetten. Als niet aan een van de bovenstaande criteria kan worden voldaan, kan Groupon naar eigen goeddunken de deal of aanbieding van het Groupon-platform verwijderen of de deal of aanbieding zo nodig aanpassen. Partners moeten onmiddellijk reageren op alle klachten van klanten, vragen en verzoeken om restitutie of vervanging die onder hun aandacht worden gebracht.

 

Elke poging om deal- of aanbiedingsbeschrijvingen of categorisatie-informatie verkeerd weer te geven, of om klantenbeoordelingen te manipuleren - inclusief door direct of indirect valse, misleidende of niet-authentieke inhoud bij te dragen - is strikt verboden op Groupon. Dergelijk wangedrag kan ook in strijd zijn met de wetten van verschillende landen, zoals de Federal Trade Commission Act of de EU-richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken, en kan leiden tot juridische stappen en civiel- en strafrechtelijke sancties.

 

Partners die producten of diensten aanbieden op Groupon's kanalen verklaren en garanderen verder aan Groupon dat elke door de partner verstrekte referentieprijs voor de goederen of diensten van de partner de werkelijke, normale waarde is van de vermelde goederen of diensten en een nauwkeurige weergave is van de prijs waartegen de partner, of een vergelijkbare partner, het goed of de dienst, of een vergelijkbaar goed of vergelijkbare dienst heeft aangeboden aan het publiek op een regelmatige basis gedurende een redelijk aanzienlijke periode voorafgaand aan het aanbod van de partner op Groupon. Partners mogen de referentieprijzen niet opdrijven of verhogen, of anderszins prijzen of waarden manipuleren op een manier die oneerlijk, bedrieglijk, misleidend en niet in overeenstemming met de normale gang van zaken is. De partners zijn er volledig verantwoordelijk voor dat hun referentieprijzen actueel blijven en indien nodig worden bijgewerkt.

Alle vermoedens van onjuiste vermeldingen of manipulatie van klantenbeoordelingen moeten worden gemeld aan het Compliance Team via legalcompliance@groupon.com of aan de ethische hotline van Groupon, EthicsPoint, op gr.pn/ethicspoint.  Klachten via EthicsPoint kunnen anoniem worden ingediend.

INTERNATIONALE HANDEL  

 

Antiboycotregelgeving. Verkopers mogen niet handelen volgens de Arabische boycot van Israël bij bedrijfsactiviteiten met of ten behoeve van Groupon.  Als voorbeeld noemen we discriminatie van Israëlische bedrijven of onderdanen, of van uit Israël afkomstige goederen, diensten of technologie.  Verkopers mogen ook niet handelen volgens andere, door de regering van de VS betwiste boycotacties bij bedrijfsactiviteiten met of ten behoeve van Groupon.  Bovendien mogen Verkopers potentiële zakenpartners bij zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon nooit discrimineren op basis van hun ras, etnische afkomst, nationaliteit of godsdienst, of gehoor geven aan verzoeken om informatie, waarvan de Verkoper op redelijke wijze kan aannemen dat deze door zakenpartners zal worden gebruikt voor discriminatie op eerder genoemde gronden.  

 

Exportcontrole. Verkopers dienen Groupon op de hoogte te brengen van eventuele relevante beperkingen wat betreft de export van hun producten, diensten, software, technologie of technische gegevens buiten de Verenigde Staten.  Dergelijke informatie dient de naam te omvatten van de elementen die onderworpen zijn aan exportcontrole (“gecontroleerde items”), hun exportcontrole-classificatienummer (waar dat van toepassing is) en de namen van de landen waar beperkingen voor gelden.  Verkopers mogen onder geen enkel beding gebruik maken van de platformen, middelen of personeelsleden van Groupon om gecontroleerde items uit te voeren naar door sancties getroffen landen, eenheden of personen.

 

Economische sancties. Verkopers dienen alle programma's voor economische sancties, die uitgevoerd worden door het Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) van het Ministerie van Financiën, het Department of State van de VS en de Europese Unie te respecteren, evenals eventuele andere sanctie-programma’s in jurisdictie(s) waar zij actief zijn.  Verkopers mogen onder geen enkele voorwaarde producten of diensten van Groupon aanbieden, beloven, verkopen of overdragen aan door sancties getroffen landen, eenheden of personen, of platformen, middelen of personeelsleden van Groupon gebruiken om deze zakelijke activiteiten te bevorderen of uit te voeren.  Bovendien verbiedt Groupon alle zakelijke transacties met betrekking tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië Venezuela en de omstreden regio van de Krim in Oekraïne, tenzij het OFAC of een andere bevoegde autoriteit deze transacties uitdrukkelijk en schriftelijk goedkeurt.    

 

ARBEIDS- EN MENSENRECHTEN  

 

Diversiteit en inclusie. Groupon is van mening dat diversiteit en inclusie een sociale en economische noodzaak is en verwacht van zijn Verkopers dat ze deze toewijding delen in hun activiteiten en zakelijke partnerschappen. Groupon moedigt samenwerking en inclusiviteit aan, ook met betrekking tot zijn werknemers, klanten en Verkopers, omdat de beste oplossingen vaak degenen zijn die putten uit diverse ideeën en perspectieven. Daartoe streeft Groupon ernaar om contact te leggen met Verkopers die op hoog niveau presteren en een divers perspectief toevoegen, met inbegrip van Verkopers die divers zijn wat betreft hun eigendomsstructuur (bijv. Eigendom van vrouwen, lokaal eigendom), schaal (bijv. Klein of middelgroot) en de aard van de onderneming (bv. sociale onderneming). We verwachten van Verkopers dat ze diversiteit, inclusie en gelijke kansen in hun eigen bedrijfsprocessen identificeren, adopteren en integreren en op eerlijke en gelijkwaardige basis voor het bedrijfsleven concurreren.

 

Dwangarbeid en mensenhandel. Het is voor Verkopers bij de bedrijfsactiviteiten met of ten behoeve van Groupon verboden om dwangarbeid, in welke vorm dan ook, uit te oefenen, zoals slavernij, gevangenisarbeid, contractarbeid, horige arbeid, of welke andere vorm van onvrijwillige dienstbaarheid dan ook. Verkopers mogen nooit werknemers verhandelen of op een andere manier exploiteren, door middel van dreigingen, geweld, dwang, ontvoering of fraude.  Bovendien dienen Verkopers nooit willens en wetens producten te kopen of te importeren voor Groupon of klanten van Groupon van derde partijen, waarvan bekend is dat zij dwangarbeid gebruiken of mensenhandel bedrijven.  Alle Verkopers zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun wereldwijde toeleveringsketens en verplicht de toepasbare wetten voor dwangarbeid en mensenhandel na te leven.   

 

Gewapende conflicten. Verkopers dienen redelijke maatregelen te treffen om te garanderen dat de materialen, die gebruikt worden in de aan Groupon of klanten van Groupon aangeboden producten en diensten, niet afkomstig zijn uit bronnen die direct of indirect ten goede komen aan gewapende groeperingen of misdadige syndicaten die mensenrechten schenden.  Als belangrijke voorbeelden noemen we, zonder beperkingen, bloeddiamanten, die gereguleerd zijn door het Kimberley-Proces, en de verschillende conflictgrondstoffen (bijv. tin, tungsten, tantalium en goud) waarop toezicht wordt gehouden door de Securities and Exchange Commission van de VS. 

 

Gelijke kansen. Groupon verstrekt, als een werkgever die voor gelijke rechten instaat, gelijke kansen aan alle werknemers en sollicitanten, ongeacht leeftijd, ras, kleur, nationale afkomst, lichamelijke of geestelijke handicap, geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit en -uiting, burgerlijke stand, veteranenstatus, zwangerschap, genetische informatie, of welke ander wettelijk beschermde eigenschap dan ook. We houden ook rekening met beperkingen en godsdienstige praktijken volgens de wettelijke voorschriften. We verwachten dat onze verkopers een gelijksoortig beleid of vergelijkbare praktijken naleven bij hun zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon.  

 

Gezondheid en veiligheid. Verkopers dienen een veilig en gezond werkmilieu te verschaffen om ongelukken en letsel te voorkomen, die kunnen ontstaan door, verband houden met, of plaatsvinden in de loop van de zakelijke activiteiten voor Groupon, of die het gevolg zijn van de bedrijfsactiviteiten van de Verkoper, waar werk ten behoeve van Groupon wordt uitgevoerd.  Verkopers dienen aan hun werknemers die zakelijke activiteiten uitvoeren met of ten behoeve van Groupon de instrumenten, de toestellen en de materialen te verstrekken die nodig zijn om hun werk op een veilige manier uit te voeren, en zij mogen geen compensatie hiervoor van hun werknemers verlangen, tenzij anders bepaald door de toepasbare wetten.  

 

Intimidatie en misbruik. Verkopers moeten hun werknemers die zaken doen met of namens Groupon, evenals klanten en werknemers van Groupon, met respect en waardigheid behandelen en mogen hen niet onderwerpen aan discriminatie op basis van beschermde kenmerken en enige fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik. 

 

Kinderarbeid. Bij Groupon is het gebruik van kinderarbeid ten strengste verboden.  Verkopers die zaken doen met of ten behoeve van Groupon mogen nooit werknemers gebruiken die jonger zijn dan 14 jaar, of op een andere manier de opleiding van kinderen belemmeren door kinderen in dienst te nemen in overtreding van de verplichtende onderwijswetten van een land.   Bovendien dienen Verkopers nooit willens en wetens producten te kopen of te importeren voor Groupon van derde partijen, waarvan bekend is dat zij kinderarbeid gebruiken.  Alle Verkopers zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun wereldwijde toeleveringsketens en verplicht de toepasbare wetten voor kinderarbeid na te leven.  

 

Salaris en vergoedingen. Verkopers dienen het salaris van hun werknemers die zakelijke activiteiten uitvoeren met of ten behoeve van Groupon op tijd uit te betalen en vergoedingen toe te kennen (inclusief overuren en voordelen) die voldoen aan de toepasbare wetten. Verkopers mogen onder geen enkele voorwaarde salarissen vertragen of inhouden als disciplinaire maatregel, in ruil voor werkzekerheid, of wegens welk ander motief dan ook dat niet door de toepasbare wetten is toegestaan.   

 

Seksuele intimidatie en wangedrag. Verkopers mogen zich niet bezighouden met enige vorm van seksuele intimidatie of seksueel wangedrag met betrekking tot hun werknemers die zaken doen met of namens klanten van Groupon of Groupon. Seksuele intimidatie omvat ongewenste seksuele avances, verzoeken om seksuele gunsten en andere verbale of fysieke intimidatie van seksuele aard. Seksueel wangedrag omvat zowel seksuele en gendergerelateerde intimidatie als ander gedrag zoals aanranding. De term seksueel geweld verwijst naar seksueel contact of gedrag, vaak fysiek, dat plaatsvindt zonder toestemming van het slachtoffer. Personen die slapen, onder invloed van drugs of alcohol, cognitief gehandicapt zijn, onder de zorg of controle van een verkoper zoals tijdens een procedure of behandeling, of anderszins onbekwaam zijn, kunnen geen toestemming geven.

 

Werkvergunning. Verkopers mogen bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon niet willens en wetens mensen in dienst nemen, die volgens de toepasbare wetten geen werkvergunning hebben.  Indien Verkopers buitenlanders of migranten in dienst nemen voor het uitvoeren van zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon, dan dienen zij de immigratie- en arbeidswetten van het land waar deze personen werken na te leven. Verkopers hebben niet het recht om van hun werknemers als arbeidsvoorwaarde te vergen, dat zij door de regering uitgegeven identiteitsbewijzen, paspoorten of werkvergunningen overhandigen, en mogen dit soort documenten slechts tijdelijk in verband met gerechtvaardigde administratieve verwerking en immigratieprocedures gebruiken.    

 

MILIEUBEHEER 

 

Verkopers dienen te voldoen aan de toepasbare milieuwetgeving bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon.  Groupon moedigt de Verkopers aan om systemen in te voeren, die ontworpen zijn om de uitwerking van de toeleveringsketen, het productieproces en de producten zelf op het milieu te minimaliseren.  

 

WETTELIJKE INSTANTIES & HANDHAVING EN WETGEVING

 

Verkopers dienen op redelijk niveau samen te werken met de regelgevende autoriteiten, met name bij aanvragen, boekhoudcontroles, onderzoeken of andere controles, die verband houden met het uitvoeren van zakelijke activiteiten met of ten behoeve van Groupon.  Verkopers moeten Groupon op de hoogte stellen van dergelijke vragen voordat zij reageren op regelgevende instanties of wetshandhavers, tenzij dit in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Bovendien moeten Verkopers Groupon informeren wanneer een politierapport of formele klacht is ingediend of ingediend met betrekking tot de actie of het nalaten van een Verkoper, het gedrag van andere klanten of het gedrag van een van de werknemers, agenten, onderaannemers of gelieerde ondernemingen van de Verkoper door een van beide een Groupon-klant of door een niet-Groupon-klant als een Groupon-klant kan worden beïnvloed.

 

Van Verkopers wordt ook verwacht dat ze meewerken aan elk intern onderzoek van Groupon naar een klacht of bezorgdheid over het gedrag van een Verkoper.

 

AANGIFTE VAN OVERTREDINGEN 

 

Eenieder die kennis heeft van een potentiële of feitelijke overtreding van de Code, dient dit te melden bij het Compliance Team via legalcompliance@groupon.com of bij de ethische hotline van Groupon, EthicsPoint, via gr.pn/ethicspoint. Bij EthicsPoint ingediende klachten kunnen anoniem worden behandeld.