Groupon Netherlands B.V. Voucher Verkoopvoorwaarden - Nederland

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, koopt.

1.2 Met Groupon wordt Groupon Netherlands BV bedoeld, een bedrijf dat is onderworpen aan Nederlands recht, geregistreerd in Amsterdam en statutair gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland. Groupons registratienummer is 14130545 en haar BTW-nummer is 822.195.410.B.01.

1.3 Onder 'Voucher' wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Voucher (de 'Voucher Houder') het recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming van de Onderneming binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod Onderneming' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op Groupon's website en op de Voucher.

1.5 De Onderneming is een niet met Groupon verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt en machtigt Groupon de Voucher in naam en voor rekening van de Onderneming uit te geven, te verkopen en over te dragen. De overeenkomst voor de levering en koop van het Aanbod Onderneming zal aangegaan worden tussen jou en de Onderneming waarbij je de Voucher inwisselt en Groupon zal in alle gevallen de overeenkomst namens, en als agent voor, de Onderneming aangaan.  Groupon verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige dat zij doet, is de Voucher in naam en voor rekening van de Onderneming aan jou verkopen en beschikbaar stellen.

1.6 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 18.03.2019 plaats (versie 001j). Groupon behoudt zich, als agent van de Onderneming, het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher

2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij Groupon International Limited.

2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Groupon, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Groupon, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Groupon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Groupon, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Groupon, een met Groupon gelieerde derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd of fraude aan het plegen bent.

3. Inwisselen van een Voucher

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Voucher alleen bij de Onderneming worden ingewisseld en niet bij Groupon ;

(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en

(d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Onderneming gaat inwisselen.

3.2 Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch en kan deze niet meer ingewisseld worden.

3.3 In het geval dat een Aanbod Onderneming op de Groupon Website een 'Direct bestellen' deal is, verzamelt Groupon jouw verzendingsgegevens op het moment van de aankoop. Groupon geeft dan deze gegevens door aan de Onderneming. De Onderneming zal dan de inwisseling van jouw Voucher verwerken en ver stuurt het Aanbod Onderneming aan jou.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Onderneming. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Groupon kan het tijdstip van de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming niet beïnvloeden.

3.5 Indien je de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.6 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij om welke reden dan ook de Voucher bij een Onderneming inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod Onderneming, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.7 Groupon mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Voucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de Voucher koopt.

3.8 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal Groupon jou hierover, namens de Onderneming zo snel mogelijk via e-mail informeren. 

4. Gebruik van een Voucher

4.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Voucher als het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Groupon noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Groupon – leiden tot ongeldigheid van de Voucher. Het reproduceren van een Voucher is verboden.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien je echter jouw Voucher tijdens de Voucher Annuleringstermijn inwisselt, vraag je daarmee Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest. Zodra jouw Voucher is ingewisseld, is de uitreiking, verkoop en overdracht van de Voucher door Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming aan jou voltooid en heb jij geen recht meer op een volledige of gedeeltelijke restitutie. Houd er, om twijfel te voorkomen, alsjeblieft rekening mee dat deze paragraaf ook van toepassing is op alle 'Direct bestellen' deals.

5.2 Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

5.2.1 door het invullen en toesturen van het annuleringsformulier online of

5.2.2 door contact met ons op te nemen http://www.groupon.nl/contact

5.3 Indien je jouw koop van de Voucher in overeenstemming met deze paragraaf 5 annuleert, zal Groupon, daarbij handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, jou alle in verband met jouw aankoop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag, waarop je Groupon over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien jij je Voucher inwisselt, maar de Onderneming jou het Aanbod Onderneming niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, dien je je rechtstreeks tot de Onderneming te wenden. De Onderneming, en niet Groupon, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Het enige dat Groupon doet, is de Voucher in naam en voor rekening van de Onderneming verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Groupon, handelend in naam en voor rekening van de Onderneming, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem op te lossen.

5.5 Tenzij je Groupon van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder info@groupon.nl. Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener over het verkrijgen van je restitutie te overleggen. Groupon verleent niet meer dan één restitutie.

5.6 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Groupon (als agent van de Onderneming) hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

6. Verantwoordelijkheid voor het Aanbod Onderneming

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming, en niet Groupon,:

6.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Voucher Houder als de Voucher ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming en voor het Aanbod Onderneming zelf.

7. Groupons normen van dienstverlening en aansprakelijkheid

7.1 Groupon, als agent van de Onderneming, verklaart dat:

7.1.1 zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

7.1.2 de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

7.1.3 zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 Groupon is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en letselschade veroorzaakt door nalatigheid/grove schuld van Groupon; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke, door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Groupon niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 Groupon kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming. Groupon is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming.

7.5 Groupon is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Groupons aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheden de hoogte van 200% van de koopprijs van de Voucher overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze afdeling 7 volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.

8. Groupons Website

Met Groupons Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher van de Onderneming van Groupon kunt kopen. De Website waarop Groupon de Vouchers aanprijst is eigendom van Groupon International Limited. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website, die uitdrukkelijk deel uitmaken van deze Verkoopvoorwaarden, kun je hier vinden.

9. Overig

9.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Groupon geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Groupon afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Groupon kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

9.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Groupon een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Groupon aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Groupon hebt verstrekt bij de registratie van jouw Groupon account. Je kunt elke kennisgeving aan Groupon sturen naar het adres van het hoofdkantoor zoals weergegeven in paragraaf 1.2.

9.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

9.4 Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder toepassing van conflictregels van internationaal privaatrecht. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.