Groupon International Travel GmbH - Voucher Verkoopvoorwaarden

1. Algemene informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij Groupon koopt.

1.2 Met Groupon wordt Groupon International Travel GmbH bedoeld, een bedrijf dat is onderworpen aan Zwitsers recht, statutair gevestigd te c/o Bovadis Partner Treuhand AG, Oberstadt 3, 8200 Schaffhausen, Zwitzerland. Groupons registratienummer is CHE-180.110.104 en haar BTW-nummer is CHE-349.386.564.

1.3 Onder 'Voucher' wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder van een dergelijke Voucher (de 'Voucher Houder' of 'jij') het recht geeft op afname van het Aanbod Onderneming van de Onderneming binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode').

1.4 Onder 'Aanbod Onderneming' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucher Houder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op Groupons website en op de Voucher.

1.5 De Onderneming is een niet met Groupon verbonden derde, die het Aanbod Onderneming verkoopt, levert en/of beschikbaar stelt. Groupon verkoopt en levert het Aanbod Onderneming niet en stelt dit evenmin ter beschikking. Het enige wat zij doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen. Indien de Voucher is bestemd voor een Pakketreis, dan treedt Groupon op als een doorverkoper.

1.6 De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond plaats op 30.10.2018. Groupon behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden worden online gepubliceerd vanaf de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher

2.1 Je dient ten minste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij Groupon.

2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan Groupon tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van Groupon hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Groupon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan Groupon, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren (wat betekent dat de Voucher niet langer geldig is) indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens Groupon, een met Groupon gelieerde derde of de Onderneming fraude hebt gepleegd of aan het plegen bent.

2.3 De Onderneming kan eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de koop, levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming.

3. Inwisselen van een Voucher

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:

(a) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;

(b) kan de Voucher alleen bij de Onderneming en niet bij Groupon worden ingewisseld;

(c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en

(d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Onderneming gaat inwisselen.

3.2 Alle Vouchers die door Groupon worden verkocht zijn zgn. 'single-purpose' Vouchers die alleen bij de Onderneming kunnen worden ingewisseld.

3.3 Om een Voucher te kunnen inwisselen, dien je deze bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Indien je de Voucher niet binnen de Geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch en kan de Voucher niet meer ingewisseld worden en heb je geen recht op vergoeding of compensatie.

3.4 In het geval dat een Aanbod Onderneming op de Groupon Website een 'Direct Bestellen' deal is, verzamelt Groupon jouw verzendingsgegevens op het moment van de aankoop. Groupon geeft dan deze gegevens voor jou door aan de Onderneming. De Onderneming vraagt dan jouw Voucher en stuurt het Aanbod Onderneming aan jou.

3.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de Voucher de Voucher Houder geen recht het Aanbod Onderneming op een bepaald tijdstip te ontvangen. Het wordt je sterk aanbevolen in een vroeg stadium contact op te nemen met de Onderneming na aankoop van de Voucher. Dit geeft je de grootste kans op het zeker stellen van de door jou gewenste tijd voor levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Groupon kan de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming niet beïnvloeden.

3.6 Indien je de Voucher wilt inwisselen voor goederen en/of diensten die niet tot het Aanbod Onderneming behoren, heb je geen recht op een tegoed, een terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de waarde van het Aanbod Onderneming en de feitelijke waarde van de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan jou zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld.

3.7 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld. Zij mogen niet gedeeltelijk of stapsgewijs worden ingewisseld. Indien jij, om welke reden dan ook, de Voucher bij een Onderneming inwisselt voor minder dan de originele waarde (zonder korting) van het Aanbod Onderneming, heb je geen recht op een tegoed, terugbetaling in contanten of een nieuwe Voucher voor het verschil tussen de originele waarde (zonder korting) en de ingewisselde waarde.

3.8 Groupon mag ten behoeve van de Onderneming reserveringskosten of andere kosten innen die samenhangen met de aankoop en/of het inwisselen van een Voucher. Al deze (eventuele) vergoedingen of kosten zullen aan jou worden meegedeeld voordat je de Voucher koopt.

3.9 In het geval dat een Onderneming het Aanbod Onderneming zoals beschreven niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal Groupon jou hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. Groupon zal je hetzij een nieuwe voucher met vergelijkbare voordelen (indien voorhanden) of restitutie van de koopprijs van de Voucher aanbieden. Ingeval het Aanbod Onderneming een Pakketreis is (zoals gedefinieerd in artikel 8.1) en de Onderneming een aanzienlijke wijziging aanbrengt in een of meer van de essentiële elementen van de Pakketreis, of niet in staat is een of meer van de essentiële elementen van de Pakketreis uit te voeren, dan stelt de Onderneming jou hier onverwijld van op de hoogte. Je kunt een alternatieve Pakketreis aangeboden krijgen van tenminste een gelijkwaardige kwaliteit dan die van de Aanbod Onderneming (of een passende prijsverlaging indien de alternatieve Pakketreis van lagere kwaliteit is) of je hebt het recht om de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te beëindigen met recht op een terugbetaling. De Onderneming adviseert jou over jouw rechten in deze situatie. Indien jij de Onderneming niet informeert over jouw beslissing binnen een redelijke termijn gespecificeerd door de Onderneming, dan eindigt de Pakketreis automatisch aan het einde van die termijn.

4. Gebruik van een Voucher

4.1 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Het reproduceren van een Voucher is verboden. Het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

4.2 Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Groupon noch de Onderneming is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers of voor het ophalen van Voucher referentienummers of Voucher veiligheidscodes.

4.3 Jij verklaart geen valse gegevens te zullen verstrekken, met inbegrip van valse namen, adressen en/of contact- of betalingsgegevens; evenmin zal jij illegaal handelen in samenhang met de aankoop of het gebruik van een Voucher, of iemand een dergelijk handelen toestaan.

4.4 Elke poging om een Voucher in strijd met deze Verkoopvoorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Groupon – leiden tot ongeldigheid van die Voucher.

5. Annulering (en uitzonderingen), Restituties en Problemen

5.1 Indien jouw Voucher voor een bepaalde datum of periode is, dan is de koop definitief en heb je niet het recht om de koop te annuleren.

5.2 Voor Vouchers anders dan die vermeld in paragraaf 5.1 heb je een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren door contact op te nemen met het klantenservice team binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de 'Voucher Annuleringstermijn'). Indien je echter jouw Voucher inwisselt, vraag je daarmee Groupon uitdrukkelijk de diensten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat je jouw recht om de koop van de Voucher te annuleren, verliest. Aangezien Groupon niet verantwoordelijk is voor de levering of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, heeft Groupon haar diensten in volle omvang aan jou geleverd als jouw Voucher is ingewisseld. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, om twijfel te voorkomen, deze paragraaf ook van toepassing is op alle 'Direct Bestellen' deals.

5.3 Indien je jouw koop van de Voucher annuleert in overeenstemming met paragraaf 5.2 dan zal Groupon jou alle in verband met jouw koop gedane betalingen restitueren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop je Groupon over jouw annulering hebt geïnformeerd.

5.4 Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

  • door het invullen en toesturen van het online annuleringsformulier; of
  • door contact met ons op te nemen onder https://www.groupon.nl/customer_support.

5.5 Indien het Aanbod Onderneming een Pakketreis is, hebben paragrafen 5.1 en 5.2 geen invloed op jouw wettelijk recht om de Pakketreis:

(a) te annuleren op elk moment voor aanvang van de Pakketreis onder voorbehoud van betaling van de annuleringskosten zoals vermeld in de beschrijving van de deal. Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de Pakketreis (bijvoorbeeld natuurrampen of terreurdaden) zijn de annuleringskoten niet van toepassing en heb jij recht op een volledige terugbetaling van alle door voor de Voucher van die Pakketreis betaalde bedragen maar je bent niet gerechtigd tot enige additionele vergoeding.

(b) over te dragen naar een ander persoon door de Onderneming hier uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de Pakketreis van op de hoogte te stellen. De Onderneming kan een dergelijke overdracht weigeren indien de voorgedragen persoon niet voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de Pakketreis. Je bent hoofdelijk aansprakelijk met de andere persoon voor alle uitstaande betalingen met betrekking tot de Pakketreis, evenals eventuele extra kosten die van toepassing zijn op de overdracht en die jou vooraf zijn medegedeeld.

5.6 Indien jij je Voucher inwisselt, maar de Onderneming jou het Aanbod Onderneming nog niet naar behoren beschikbaar heeft gesteld, of indien jij een klacht hebt over het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming, dien je je rechtstreeks tot de Onderneming te wenden. De Onderneming, en niet Groupon, is immers verantwoordelijk voor de levering en/of het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming. Het enige wat Groupon doet, is de Voucher verkopen en beschikbaar stellen. Indien jij en de Onderneming het echter niet eens worden over het verhelpen van de klacht, kan Groupon, op jouw verzoek, proberen te helpen het probleem tussen jou en de Onderneming op te lossen. Indien Groupon enige berichten, verzoeken of klachten ontvangt met betrekking tot de Pakketreis, stuurt Groupon deze onverwijld door naar de Onderneming.

5.7 Tenzij je Groupon van tevoren uitdrukkelijk meedeelt dat je dit niet wenst, zal elke restitutie aan jou gedaan worden door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze. Indien jouw oorspronkelijke betalingswijze geannuleerd, vervallen of anderszins veranderd is, dien je het klantenservice team onmiddellijk te informeren onder https://www.groupon.nl/customer_support. Indien je dit achterwege laat en restitutie aan jou plaats vindt door middel van jouw oorspronkelijke betalingswijze, kan het nodig zijn om met jouw bank of financiële dienstverlener af te stemmen om een restitutie te verkrijgen. Groupon verleent niet meer dan één restitutie.

5.8 Je hebt 30 dagen vanaf de dag waarop je de restitutie ontvangt om deze te weigeren. Indien je de restitutie niet binnen deze 30 dagen weigert, zijn met de restitutie alle vorderingen die jij eventueel jegens Groupon hebt en die gerelateerd zijn aan, voortvloeien uit of samenhangen met de desbetreffende Voucher, volledig en finaal geregeld.

6. Verantw

6.1 Houd er alsjeblieft rekening mee dat de Onderneming en niet Groupon:

6.1.1 de verkoper, leverancier en/beschikbaar stellende partij van het Aanbod Onderneming is;

6.1.2 de partij is die een overeenkomst aangaat met de Voucher Houder als de Voucher ingewisseld is; en

6.1.3 uitsluitend en alleen verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van het Aanbod Onderneming en voor het Aanbod Onderneming zelf.

7. Normen van Dienstverlening en Aansprakelijkheid van Groupon

7.1 Groupon verklaart dat:

(a) zij redelijkerwijs van haar te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zal nemen bij de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

(b) de Vouchers een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

(c) zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden niet zal handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2 Groupon is altijd aansprakelijk voor: (a) dood en persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door haar nalaten; (b) door haar gepleegd bedrog of bedrieglijke door haar gemaakte voorstelling van zaken; of (c) elke schending door haar van de verklaringen in paragraaf 7.1 of elke impliciete contractuele voorwaarde die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7.3 Anders dan hierboven aangegeven in paragraaf 7.2, is Groupon niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

7.4 Groupon kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbod Onderneming. Groupon is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbod Onderneming. Een claim van de Voucher Houder met betrekking tot het Aanbod Onderneming moet door jou worden ingediend bij de Onderneming.

7.5 Groupon is niet aansprakelijk voor een schending van een verplichting op grond van deze Verkoopvoorwaarden indien zij wordt gehinderd of belemmerd in de nakoming van haar verplichtingen door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.

7.6 Met uitzondering van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit paragraaf 7.2, die onbeperkt is, zal het totaal van Groupons aansprakelijkheid jegens jou onder geen enkele omstandigheid de hoogte van een bedrag gelijk aan 200% van de koopprijs van de Voucher overschrijden.

7.7 In bepaalde landen zijn enkele of alle uitsluitingen en/of beperkingen zoals vastgelegd in deze paragraaf 7 volgens het toepasselijk recht niet toegestaan. Als dit recht op jou van toepassing is, zijn enkele of alle van de hierboven genoemde uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing en heb je wellicht aanvullende rechten.

8. Vouchers voor Pakketreizen

8.1 Indien een Voucher betrekking heeft op een Aanbod Onderneming welke een combinatie is van tenminste twee verschillende soorten reisdiensten (bijvoorbeeld: een vlucht en een accommodatie) aangeboden als een pakket in de zin van de 'Richtlijn Pakketreizen' (zijnde Richtlijn (EU) 2015/2302 en alle nationale implementatiewetgeving, regelgeving en onderliggende wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd) ('Pakketreis'), zijn alle EU rechten die gelden voor Pakketreizen op jou van toepassing.

8.2 Indien het Aanbod Onderneming bestaat uit een Pakketreis:

(a) is de Onderneming, in zijn hoedanigheid van organisator zoals bepaald in de Richtlijn Pakketreizen, ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Pakketreis.

(b) beschikt de Onderneming bovendien over de wettelijke verplichte bescherming om jou alle gemaakte kosten terug te betalen (inclusief de kosten van de Voucher en alle additionele kosten) en, indien het vervoer is inbegrepen de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt en zij niet langer in staat is de relevante reisdiensten uit te voeren als gevolg van de insolventie. Verdere details inzake de bescherming bij insolventie worden opgenomen in de beschrijving van de deal.

(c) en sprake is van aanzienlijke wijzigingen van een of meer van de essentiële elementen van de Pakketreis dan stelt de Onderneming jou onverwijld op de hoogte van de veranderingen, de impact op de prijs van de Pakketreis, jouw rechten om de voorgestelde wijziging te accepteren of de Pakketreis te beëindigen binnen een aangegeven termijn in overeenstemming met paragraaf 3.9 en de gevolgen van het niet reageren.

9. Groupons Website

9.1 Met Groupons Website (de 'Website') wordt bedoeld de Internet website, mobiele applicaties, elektronische communicatie of diensten, of elke locatie waar jij een Voucher van Groupon kunt kopen. De Website waarop Groupon de Vouchers aanprijst is eigendom van Groupon International Limited. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van de Website, die uitdrukkelijk deel uitmaken van deze Verkoopvoorwaarden, kun je hier vinden.

10. Overig

10.1 Indien je deze Verkoopvoorwaarden schendt en Groupon geen maatregelen tegen jou onderneemt, betekent dit niet dat Groupon afstand heeft gedaan van haar rechten en rechtsmiddelen ten aanzien van jouw schending. Groupon kan nog steeds actie ondernemen en haar rechten en rechtsmiddelen uitoefenen ten aanzien van die schending, of enige andere gelegenheid waarbij je jouw verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden schendt.

10.2 Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze per e-mail (tenzij jij Groupon een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), dan wel per gefrankeerde post verstuurd. Elke kennisgeving die Groupon aan jou stuurt is geadresseerd aan het adres dat jij aan Groupon hebt verstrekt bij de registratie voor het Groupon account. Je kunt elke kennisgeving aan Groupon sturen via het online contactformulier.

10.3 Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, wordt hierdoor de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde economisch effect van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

10.4 Als je een probleem hebt met de Voucher dan kan je contact opnemen met het klantenservice team op het online contactformulier.

10.5 Als je een geschil hebt met Groupon over jouw Voucher en je niet in staat bent om dit geschil op te lossen door contact op te nemen het ons klantenservice team, dan heb je de mogelijkheid om jouw claim in te dienen bij het EU onlinegeschillenbeslechting platform dat wordt beheerd door de Europese Commissie. Dit platform is beschikbaar via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

10.6 We zullen ons best doen om geschillen inzake deze verkoopvoorwaarden op te lossen. Deze Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving ongeacht conflicten van recht of de principes voor rechtskeuze. Exclusieve bevoegdheid bij alle geschillen hebben de rechtbanken in Amsterdam.